Kochamy Jezusa

wpid-screenshots_2015-04-17-09-16-45_20150430213103597.jpg

Co ma wspólnego Jezus z islamem?

Częstym zarzutem wobec muzułmanów jest to, że odnoszą się oni do osoby Jezusa (pokój z nim). Nie znający islamu mogą nawet sądzić, iż jest to forma ataku na religię katolicką, dla której – jak wiadomo – jest to bardzo ważna postać. Muzułmanie owszem, mówią o Jezusie (pokój z nim), gdyż i dla nich jest to wybitna postać. Istnieją jednak różnice w postrzeganiu jego osoby.

Kim jest Jezus według islamu?

Jeśli weźmiemy pod uwagę trzy wielkie religie monoteistyczne – islam, chrześcijaństwo i judaizm – zauważymy, iż wiele je łączy, wiele jest też pomiędzy nimi różnic. Jednak tym, co dzieli je najbardziej jest właśnie postać Jezusa (pokój z nim), który stał się chyba najbardziej kontrowersyjną postacią w dziejach historii. Żydzi Jezusa (pokój z nim) uznali za kłamcę i odrzucili. Chrześcijanie wywyższyli go do rangi syna Boga, traktując ten przydomek dosłownie. Muzułmanie zaś wierzą, że prawda leży pośrodku. Jezus (pokój z nim) był wybitną osobą, kimś znacznie więcej niż przeciętnym człowiekiem – był Bożym Prorokiem.

On (Jezus) powiedział: „Zaprawdę, ja jestem sługą Boga! On dał mi Księgę i uczynił mnie prorokiem. On mnie błogosławi, gdziekolwiek się znajduję. On nakazał mi modlitwę i jałmużnę – jak długo będę żył – i dobroć dla mojej matki. On nie uczynił mnie ani tyranem, ani nieszczęśliwym. I pokój nade mną w dniu, kiedy się urodziłem, w dniu, kiedy będę umierał, w dniu, kiedy będę wskrzeszony do życia.” To jest Jezus, syn Marii, słowo Prawdy, w którą powątpiewają. (Koran 19:30-34)

Był pokornym sługą Boga posłanym, by szerzyć Boskie Przesłanie, niezmienne od zarania dziejów – „nie ma boga poza Bogiem Jedynym” (po arabsku: „La ilaha illa Allah”), jak również powiedział:

Czy bycie Prorokiem wyklucza bycie synem Boga?

W chrześcijaństwie Jezus również jest uznawany za Proroka. Tu nie ma zatem rozdźwięku. Różnica polega na tym, że islam rozróżnia bycie Prorokiem (czyli szlachetnym człowiekiem wybranym przez Boga do głoszenia Jego przesłania) od bycia Bogiem (w ludzkiej postaci) czy synem Boga – „osobą Boską” (według chrześcijańskiej doktryny o Trójcy), nie łączy tych „funkcji”. Byłoby to niesprawiedliwością wobec naszego Stwórcy i ciężkim grzechem. Koran przestrzega nas:

Zaprawdę, Bóg nie przebacza tym, którzy Jemu dodają współtowarzyszy, podczas gdy On przebacza, komu chce, mniejsze grzechy. (Koran, 4:48)

Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: „Zaprawdę, Bóg — to Mesjasz, syn Marii!” A Mesjasz powiedział: „Synowie Izraela! Czcijcie Boga, mojego Pana i waszego Pana!” Oto, zaprawdę, kto daje Bogu współtowarzyszy, temu Bóg zabronił wejścia do Ogrodu! Jego miejscem schronienia będzie ogień. A niesprawiedliwi nie będą mieli żadnych pomocników! Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: „Zaprawdę, Bóg — to trzeci z trzech!” A nie ma przecież żadnego boga, jak tylko jeden Bóg! A jeśli oni nie zaniechają tego, co mówią, to tych, którzy nie uwierzyli, dotknie kara bolesna. (Koran, 5:72-73)

wpid-screenshots_2015-05-20-10-19-16_20150622075422998.jpg

Jezus nie był zwykłym człowiekiem!

Tu jako dowód na to, że Jezus (pokój z nim) nie był jedynie człowiekiem często pada argument: „Przecież czynił on cuda, jakich nie jest w stanie dokonywać żaden zwykły człowiek!” To prawda, Jezus (pokój z nim) dokonywał licznych cudów, jednak działo się to dzięki mocy i zezwoleniu Boga, który wsparł go w ten sposób, by potwierdzić prawdziwość jego misji proroczej.

Oto powie Bóg: „O Jezusie, synu Marii! Wspomnij dobroć Moją dla ciebie i dla twojej Matki. Oto Ja ciebie umocniłem Duchem Świętym, kiedy będąc jeszcze w kolebce, przemawiałeś już do ludzi jak człowiek dojrzały. I oto nauczyłem ciebie Księgi, mądrości, Tory i Ewangelii. I tworzyłeś z gliny kształt ptaków – za Moim pozwoleniem – potem tchnąłeś w nie i one stały się ptakami – za Moim pozwoleniem – i mogłeś uleczyć chorego i trędowatego – za Moim pozwoleniem. I oto Ja powstrzymałem synów Izraela od ciebie, kiedy przyszedłeś do nich z jasnymi dowodami. I powiedzieli ci spośród nich, którzy nie uwierzyli: To są tylko czary oczywiste! [Koran 5:110]

Jezus (pokój z nim) nie był zresztą jedynym Prorokiem, który dokonywał cudów. Właściwie nie było ani jednego Proroka, który zostałby posłany przez Boga BEZ cudu/cudów. Dzięki temu Bóg uwierzytelniał ich misję.

Skoro było tak wielu proroków, dlaczego islam tak wiele mówi akurat o Jezusie?

Nie jest prawdą, że islam wiele mówi tylko o Jezusie. W Koranie jest wiele wersetów mówiących również o innych Prorokach. Muzułmanie muszą wierzyć we wszystkich Proroków i wszystkich ich darzyć szacunkiem.

Powiedz: „Wierzymy w Boga i w to, co nam zesłał, i w to, co zostało zesłane Abrahamowi i Isma`ilowi, Izaakowi i Jakubowi, jak i plemionom; i w to, co zostało dane Mojżeszowi, Jezusowi i prorokom – od ich Pana. My nie robimy rozróżnienia między żadnym z nich i jesteśmy Jemu całkowicie poddani.” [Koran 3:84]

Islam udziela nam wielu informacji na temat poszczególnych Proroków, w tym na temat Jezusa (pokój z nim). O ile jednak historie i pozycja pozostałych Posłańców są zbliżone we wszystkich religiach monoteistycznych, o tyle rola i pozycja Jezusa (pokój z nim) jest postrzegana zupełnie inaczej przez wyznawców każdej z nich. A ponieważ islam tak wielki nacisk kładzie na jedność Boga, odrzucając bóstwo Jezusa (pokój z nim) i ostrzegając przed srogą karą tych, którzy jednak przy nadmiernym wywyższaniem go obstają, to właśnie o tym Proroku najwięcej się mówi. Jest on darzony przez muzułmanów ogromnym szacunkiem i miłością, jako człowiek wspaniały, wielce uhonorowany i wyróżniony przez Boga, jednak nadal tylko człowiek.

Oto tacy są posłańcy! Wywyższyliśmy jednych z nich ponad drugich. Wśród nich są tacy, z którymi mówił Bóg; i wywyższył jednych z nich w hierarchii. I daliśmy Jezusowi, synowi Marii, jasne dowody, i umocniliśmy Go przez Ducha świętego. [Koran 2:253]

Sam Jezus (pokój z nim) nigdy nie kazał czcić siebie zamiast/oprócz Boga.

I oto powiedział Bóg: „O Jezusie, synu Marii! Czy ty powiedziałeś ludziom: Bierzcie mnie i moją matkę za dwa bóstwa, poza Bogiem?” On powiedział: „Chwała Tobie! Nie do mnie należy mówić to, do czego nie mam prawa. Jeślibym ja tak powiedział, Ty przecież wiedziałbyś o tym. Ty wiesz, co jest w mojej duszy, a ja nie wiem, co jest w Twojej. Zaprawdę, Ty dobrze znasz rzeczy ukryte! Ja im powiedziałem tylko to, co Ty mi nakazałeś powiedzieć: Czcijcie Boga, mojego Pana i waszego Pana! Ja byłem świadkiem ich, jak długo przebywałem wśród ludzi; a kiedyś mnie wezwał do Siebie, Tyś został ich pilnym stróżem, wszak jesteś świadkiem każdej rzeczy! Jeśli Ty ich ukarzesz – oni przecież są Twymi sługami; a jeśli Ty im przebaczysz – to przecież jesteś Potężny, Mądry!” (Koran 5:116-118)

Skoro muzułmanie szanują i kochają Jezusa, to czemu nie podążają za jego naukami?

Muzułmanie podążają za naukami Boga, które przekazywał On poprzez Swoich proroków. Prorocy posyłani byli do poszczególnych ludów. Wszyscy oni głosili to samo przesłanie, jeśli chodzi o kwestię wiary: „Jest tylko jeden Bóg i tylko Jego należy czcić”.

My nie wysłaliśmy przed tobą (Muhammadzie) żadnego posłańca, któremu nie dalibyśmy objawienia: „Nie ma boga, jak tylko Ja! Przeto czcijcie Mnie!” [Koran 21:25]
Posłaliśmy do każdego narodu posłańca: „Czcijcie Boga i unikajcie bałwochwalstwa!” [Koran, 16:36]

Jednak warunki w jakich żyły poszczególne narody i ich poziom rozwoju cywilizacyjnego były różne, więc i prawa Boskie (obowiązki i zakazy) nakładane na różne ludy różniły się. Zatem żaden lud nie stosował się do praw objaśnianych przez Proroków posłanych do innych ludów, o ile nie pokrywały się one z tym, co głosił ich Prorok.

Jezus (pokój z nim) posłany został przez Boga do ludu Izraela.

Oto powiedział Jezus, syn Marii: „O synowie Izraela! Jestem wysłany od Boga do was, aby potwierdzić prawdziwość tego, co przede mną było zesłane w Torze, i zwiastować Posłańca, który przyjdzie po mnie, a którego imię – Ahmad!” Lecz kiedy on przyszedł z jasnymi dowodami, oni powiedzieli: „To są czary oczywiste!” [Koran 61:6]

Muzułmanie wypełniają jego nauki w kwestiach doktrynalnych, wierzą w Jednego, Jedynego, niepodzielnego i bezosobowego Boga, dedykując wszelakie akty czci tylko i wyłącznie Jemu. Jeśli chodzi o system prawny – zobowiązani są jednak do podążania za ostatecznym kodeksem danym przez Stwórcę, który wyjaśnił nam szczegółowo sam Bóg w Koranie, jak i Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Boga z nim), co odnajdujemy w Sunnie. Warto nadmienić, że Koran jest ostatnią z Ksiąg Objawionych Boga, chronioną przez Niego i obowiązuje wszystkich ludzi po wsze czasy. Również Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) był ostatnim i ostatecznym Prorokiem, pieczęcią Proroków, który jako jedyny nie został wysłany jedynie do swojego ludu, ale do całej ludzkości na całym świecie.

My posłaliśmy ciebie tylko jako miłosierdzie dla światów! [21:107]

Sam również potwierdził: „Każdy Prorok został wysłany do swoich ludzi, ja natomiast, zostałem wysłany do wszystkich ludzi.” (Sahih al-Buchari)

Jako że wszyscy Prorocy byli zgodni co do podstawy wiary, można powiedzieć, że muzułmanie stosują się do nauk każdego z nich, w tym do nauk Jezusa (pokój z nim). Jednak w kwestiach prawnych mimo szacunku i miłości do Jezusa (pokój z nim) nie mogą odrzucić tego, co nadeszło po nim i zostało przeznaczone dla ogółu, co pokazane zostało powyżej.

Autor: M.M.

Reklamy

Jezus w Koranie

wpid-screenshots_2015-06-19-14-11-46_20150621154657066.jpg

Koran przekazuje w wielu miejscach jak ogromną wagę miało proroctwo Jezusa, jego niepokalane poczęcie, jego cuda, misja oraz wniebowstąpienie. W to wszystko wierzą Muzułmanie. Poniższe fragmenty Koranu, zaświadczają o tym kim naprawdę był Jezus, zgodnie z ewangeliczną zapowiedzią:

Ewangelia wg Jana

16:12-14 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz /jeszcze/ znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.

wpid-screenshots_2015-05-26-13-03-14.jpg

Wszechpotężny Allah mówi w Koranie, co w przybliżeniu znaczy:

3:42 „I oto powiedzieli aniołowie: ‚O Mario! Zaprawdę, Bóg wybrał ciebie i uczynił cię czystą, i wybrał ciebie ponad kobietami światów.

3:45 O Mario! Bóg zwiastuje ci radosną wieść o Słowie pochodzącym od Niego, którego imię Mesjasz, Jezus, syn Marii. On będzie wspaniały na tym świecie i w życiu ostatecznym i będzie jednym z przybliżonych.

3:46 I będzie przemawiał do ludzi już w kołysce, a także jako mąż dojrzały; i będzie wśród sprawiedliwych.’

3:47 Ona powiedziała: ‚O Panie mój! Jakże będę miała syna, skoro nie dotknął mnie żaden mężczyzna?’ Powiedział: ‚Tak będzie! Bóg stwarza to, co chce ! Kiedy On decyduje o istnieniu jakiejś rzeczy, to tylko mówi: ‚Bądź!’ – i to staje się.”

3:59 „Jezus przyszedł na świat dzięki tej samej mocy, która stworzyła Adama: Zaprawdę, Jezus jest u Boga jak Adam: On stworzył go z prochu, a następnie powiedział do niego: ‚Bądź!’ – i on jest.”

4:156 I za ich niewiarę, i za to że powiedzieli przeciw Marii kalumnię straszną .

4:157 I za to że powiedzieli:, „Zabiliśmy Jezusa Chrystusa, syna Marii, posłańca Boga”;- podczas kiedy oni ani go nie zabili, ani nie ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało, i, zaprawdę, ci, którzy się różnią w tej sprawie, są z pewnością w zwątpieniu; oni nie mają o tym żadnej wiedzy, idą tylko za przypuszczeniem; oni go nie zabili z pewnością :

4:158 Przeciwnie! Wyniósł go Bóg do Siebie; Bóg jest Potężny! Mądry!

4:159 I nie ma nikogo spośród ludu Księgi, kto by uwierzył w niego przed swoją śmiercią; a w dniu Zmartwychwstania on będzie przeciwko nim świadkiem;

4:171 „O, ludzie Księgi! Nie przekraczajcie granic Waszej religii, a o Allahu prawdę tylko mówcie! Jezus Chrystus, syn Marii, jest tylko posłańcem Allaha i Jego Słowem, które Allah złożył Marii i Duchem, pochodzącym od Niego. Wierzcie więc w Allaha i Jego posłańców i nie mówcie: ‚Trójca!’. Zaprzestańcie! Tak będzie lepiej dla was, gdyż Allah jest tylko jednym Bogiem! Chwała Mu! On jest zbyt wyniosły by mieć syna!”

4:172 Chrystus nie był zbyt dumny by być sługą Boga, tak jak nie są dumni aniołowie, ci którzy są blisko Boga, A kto jest zbyt dumny by Jemu oddawać cześć, i wbija się w pychę to tych On zbierze ku Sobie wszystkich razem.

5:17 Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli, iż Chrystus, syn Marii jest Bogiem. Powiedz: „Któż ma możność uczynić coś przeciw Bogu, jeśli on zechce zgubić Chrystusa, syna Marii, jego matkę i wszystkich którzy są na ziemi? Do Boga należy królestwo w niebie i na ziemi, i tego co jest między nimi. On stwarza to co chce. Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny.”

5:18 Powiedzieli Żydzi i Chrześcijanie: My jesteśmy synami Boga i Jego umiłowanymi.” Powiedz: „Dlaczego więc On każe was za wasze grzechy? Przeciwnie wy jesteście tylko ludźmi, spośród tych, których On stworzył. On przebacza temu, komu chce i On karze tego kogo chce: Do Boga należy królestwo niebios oraz ziemi, i tego co jest między nimi, i do Niego zmierza ostania ścieżka.”

5:72 Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: „Bogiem jest Chrystus, syn Marii.” Chrystus powiedział: „Dzieci Izraela! Czcijcie Boga, mojego i waszego Pana.” Oto zaprawdę, kto daje Bogu współtowarzyszy, – temu Bóg zabroni wejścia do ogrodu, jego miejscem schronienia będzie Ogień. A niesprawiedliwi nie będą mieli żadnych pomocników.

5:73 Nie uwierzyli ci którzy powiedzieli: “Zaprawdę Bóg – to jeden z trzech w Trójcy”: Albowiem nie ma żadnego boga jak tylko Jeden Bóg. A jeśli oni nie zaniechają tego co mówią (bluźnierstwa), zaprawdę bolesna kara dotknie tych którzy nie uwierzyli.

5:74 Czyż oni nie nawrócą się do Boga i nie poproszą o Jego przebaczenie? Przecież Bóg jest Przebaczający, Litościwy.

5:75 Chrystus, syn Marii jest tylko posłańcem; tak jak przed nim byli posłańcy. Jego matka była kobietą prawowitą. Oni oboje przyjmowali pożywienie. Popatrz, jak Bóg wyjaśnia im Swoje znaki, a jednak oni potem się odwracają od prawdy!

5:110 Oto powie Bóg: „O Jezusie, synu Marii! Wspomnij dobroć Moją dla ciebie i twojej matki. Oto Ja ciebie umocniłem duchem świętym, kiedy będąc jeszcze w kolebce, przemawiałeś już do ludzi jak człowiek dojrzały, i oto nauczyłem ciebie Księgi, mądrości Tory i Ewangelii. I tworzyłeś z gliny kształt ptaków – za Moim pozwoleniem – potem tchnąłeś w nie życie i one stały się ptakami – za Moim pozwoleniem, mogłeś uleczyć niewidomych od urodzenia i trędowatych, za Moim pozwoleniem, jak i przywrócić do życia martwych, za Moim pozwoleniem. I oto Ja powstrzymałem Dzieci Izraela od (przemocy w stosunku do) ciebie, kiedy przyszedłeś do nich z jasnymi dowodami, i powiedzieli ci spośród nich, którzy nie uwierzyli: ‚To są tylko czary oczywiste.’

5:111 I oto Ja objawiłem uczniom, aby wierzyli we Mnie i Mojego posłańca: oni powiedzieli: Uwierzyliśmy, a ty zaświadczysz, iż poddajemy się całkowicie Bogu jako Muzułmanie.”

5:112 Zapytali uczniowie: „Jezusie, synu Marii! Czyż twój Pan może zesłać z nieba stół (zastawiony)?” Jezus odpowiedział: „Bójcie się Boga, jeżeli jesteście wierzącymi.”

5:113 Oni powiedzieli: “My chcemy z niego jeść i zaspokoić nasze serca, i mieć pewność że powiedziałeś nam prawdę; i abyśmy mogli sami zaświadczyć o cudzie.”

5:114 Powiedział Jezus, syn Marii: „Boże, Panie nasz! Ześlij nam z nieba stół (zastawiony). To będzie święto dla pierwszego z nas i dla ostatniego –i będzie znakiem od Ciebie; daj nam zaopatrzenie, bo Ty jesteś najlepszym z Zaopatrujących.”

5:115 Powiedział Bóg: „Zaprawdę, Ja go wam ześlę. A kto z was potem pozostanie niewiernym, to Ja naprawdę ukarzę go taką karą, jaką nie ukarałem nikogo spomiędzy wszystkich ludzi.””

5:116 I zapyta Bóg: „Jezusie, synu Marii! Czy ty powiedziałeś ludziom: czcijcie mnie i moja matkę jak bogów, obok Boga?” On odpowie: „Chwała Tobie! Nigdy nie powiedziałem tego, czego nie miałem prawa (powiedzieć). Jeślibym ja tak powiedział, Ty przecież wiedziałbyś o tym. Ty wiesz co jest w moim sercu, a ja nie wiem co jest w Twoim. Zaprawdę Ty dobrze nasz rzeczy ukryte.”

61:6 Pamiętaj, Jezus, syn Marii, powiedział: „“O dzieci Izraela! Jestem wysłany od Boga do was, aby potwierdzić Prawo (które nastało) przede mną i zwiastować posłańca który przyjdzie po mnie, którego imię będzie Ahmad.” Lecz kiedy on przyszedł do nich z jasnymi dowodami, oni powiedzieli: „to oszustwo oczywiste!”

Zrodlo


Zobacz rowniez:

Czy Jezus został zesłany aby umrzeć na krzyżu?

wpid-screenshots_2015-06-19-14-11-46.jpg

Jednym z kluczowych elementów wiary Chrześcijan, jest wiara w to, że Jezus umarł i zgodził się na przelanie własnej krwi w celu uzyskania przebaczenia dla ludzi. Innymi słowy, Jezus poświęcił się za nasze grzechy, umierając na krzyżu. Przyjrzyjmy się temu tematowi w Biblii i zobaczmy, czy Jezus faktycznie został zesłany, żeby go ukrzyżowano, czy też był ukrzyżowany.

1. Gotowość Jezusa Chrystusa do oddania życia za nasze grzechy:

Piotr i dwóch synów Zebedeusza byli z Jezusem Chrystusem zanim arcykapłani i starsi ludu przyszli po niego i ukrzyżowali go. Jezus rozmawiał z Piotrem i synami Zebedeusza:

“Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!»” (Mt, 26:38). Następnie Jezus odszedł od nich i modlił się do Boga: „I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty»” (Mt,26:39)

Ten werset z Ewangelii wg świętego Mateusza pokazuje jasno, że Jezus nie chciał umierać. Wynika z niego, że Jezus modlił się intensywnie (Mateusz wspomina, że Jezus powtórzył modlitwę trzykrotnie) aby oszczędzono mu śmierci. Gdyby Jezus Chrystus został zesłany na ukrzyżowanie, nie wahałby się zupełnie. Gdy przyglądamy się wersetowi 38 widzimy, że Jezus zaprzecza tej idei, mówiąc „Smutna jest moja dusza aż do śmierci”. Sam oświadczył, że to jego dusza się waha a nie jego ciało. To są słowa Jezusa.

2. Bóg odpowiada na modlitwy Jezusa Chrystusa:

Po tym jak Jezus modlił się, jak to wspomniano powyżej, Bóg, zgodnie z listem do Hebrajczyków (Hbr, 5:7) odpowiedział mu:

“Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.”

Te słowa wyraźnie wskazują, że gdy Jezus modlił się intensywnie do Boga, Bóg spełnił jego prośbę. Słowa „i został wysłuchany dzięki swej uległości” oznaczają, że Bóg spełnił jego prośbę. A więc, zgodnie z tym wersem, gdy Jezus prosił Boga „Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich!” (Mt, 26:30), Bóg odpowiedział na jego modlitwę i ocalił go od śmierci na krzyżu.

3. Przepowiedziane wydarzenia mające nastąpić po ukrzyżowaniu, które nigdy się nie wydarzyły:

Gdy ludzie pytali Jezusa Chrystusa, czy zamierza dać im jakiś znak, odpowiedział, że jedyny znak, jakiego powinni oczekiwać, to znak Jonasza. Sprecyzował oczywiście o jaki dokładnie znak chodzi. Szczegóły są opisane w następujących wersach:

„Wówczas rzekli do Niego niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów: «Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. 40 Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi.” (Mt,12:38-40)

Jezus wyjaśnia tu co się z nim stanie, precyzyjnie podkreślając, że ilość dni i nocy, które spędzi w ziemi będzie równa tym, które prorok Jonasz spędził w brzuchu wieloryba. „Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi.” (Mt,12:40). Zastanówmy się teraz, czy te proroctwo się wypełniło.

Jezus został ukrzyżowany w piątek, jest to powszechnie wiadome każdemu chrześcijaninowi: stąd też święto, nazywane „Wielkim Piątkiem”. Pochowany został w piątkową noc. Policzmy więc:

  1. Piątkowej nocy Jezus został pochowany. To pierwsza noc.
  2. W sobotę Jezus spoczywał w grobie, to pierwszy dzień.
  3. W sobotnią noc Jezus wciąż spoczywał w grobie. Druga noc.

Wczesnym rankiem, przed wschodem słońca po Szabacie, Maria Magdalena wybrała się do grobu Jezusa, ale nie zastała tam jego ciała. Wydarzenie to opisane jest w ewangelii wg świętego Marka:

„Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa.

Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło.

A mówiły między sobą: «Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?»

Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży.

Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły.

Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli.” (Mk,16;1-6)

Jezus spędził więc w grobie jeden dzień i dwie noce. To wyraźnie podważa proroctwo. Kiedy mówię to moim braciom, Chrześcijanom, odpowiadają, że Jezus tak naprawdę miał na myśli, że będzie martwy przez pewien czas, a nie, że spędzi w łonie ziemi dokładnie trzy dni i trzy noce. To jednak wyraźnie nie jest prawdą. Gdyby Jezus miał to na myśli, powiedziałby właśnie to. Chciał jednak, żeby ludzie wiedzieli, że to był znak (cud) i że będzie to jak cud Jonasza; że spędzi w łonie ziemi trzy dni i trzy noce. To jego własne słowa.

4. Dlaczego Jezus miałby musieć umrzeć na krzyżu?

Zgodnie z doktryną Chrześcijańską, Jezus poświęcił się za nasze grzechy umierając na krzyżu. Każdy człowiek rodzi się z grzechami, oraz wszyscy ludzie grzeszą, dlatego też było konieczne, żeby ktoś tak czysty jak Jezus został ukrzyżowany aby anulować te grzechy. Pytanie brzmi: dlaczego ktokolwiek musi umrzeć za nasze grzechy, skoro Bóg litościwy mógłby z łatwością je nam wybaczyć, gdy prosimy o przebaczenie? Czy to nie Bóg ustala zasady? Dlaczego zmusza kogoś do cierpienia za nasze grzechy? Czy nie jest to z jego strony niesprawiedliwe? Zgodnie z Biblią, odkupienie grzechów może być uzyskane bez składania ofiary.

“Umrze tylko ta osoba, która grzeszy. Syn nie ponosi odpowiedzialności za winę swego ojca ani ojciec – za winę swego syna. Sprawiedliwość sprawiedliwego jemu zostanie przypisana, występek zaś występnego na niego spadnie. A jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegł wszystkich moich ustaw i postępowałby według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze” (Ez, 18,20-21).

Dusza, która grzeszy, zasługuje na śmierć. Nikt nie będzie dźwigał brzemienia cudzych grzechów. Tak więc Jezus nie mógł dźwigać brzemienia cudzych grzechów. Kto postępuje właściwie, ten uzyskuje nagrodę, a kto grzeszy, ten za to odpowiada; nie Jezus. Ostatecznie drogą do odkupienia i przebaczenia jest odwrócenie się od wszystkich grzechów, robienie tego co właściwie i przestrzeganie przykazań.

Widzimy też tą samą wiadomość przekazaną przez Salomona. Mówi on w Księdze Koheleta:

,,Koniec mowy. Wszystkiego tego wysłuchawszy: Boga się bój i przykazań Jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek!” (Koh,12:13).

To jest osobna informacja i zarazem konkluzja. Każdy powinien obawiać się Boga; przestrzegać przykazań.

W Drugiej Księdze Kronik czytamy zaś:

“Jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę.” (2Krn,7:14).

Wynika z tego jasno, że aby uzyskać przebaczenie od Boga, musimy się upokorzyć, modlić i szukać Jego oblicza; odwrócić się od słabości.

W końcu, w księdze Samuela możemy przeczytać:

“Samuel odrzekł: «Czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość – od tłuszczu baranów.“ (Sm,15:22).

Oznacza to, że posłuszeństwo wobec Boga jest o wiele ważniejsze niż ofiara, niezależnie czy ofiarowane są rzeczy, zwierzęta, ludzie, czy też cokolwiek innego. Bóg chce, żebyśmy na niego zważali i byli Mu posłuszni. Jeśli tego właśnie chce, to wątpliwe jest, żeby później zmienił zdanie i swoje prawa. W świętym Koranie Bóg mówi: >>Zaprawdę, Bóg jest Wszechwiedzący, Mądry!<< (9:28).

Chrześcijanie twierdzą, że Jezus zmienił niektóre z tych praw. Przyjrzyjmy się jego słowom:

„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.” (Mt,5;17).

Jezus wyraźnie mówi, że jego celem nie jest obalenie prawa, które już istniało. Tak więc nie można pominąć wspomnianych wyżej zasad. Później Jezus powiedział:

”Zaprawdę, bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.” (Mt,5:18-19).

Zgodnie z jego słowami nawet kropka w istniejącym prawie nie może zostać zmieniona. Wszystko ma zostać dokładnie takie, jakie jest. Dlatego poprzednie prawa nie mogą zostać usunięte lub porzucone, a ten, kto samowolnie je zmieni „będzie najmniejszy w królestwie niebieskim.”

Cytowane fragmenty pochodzą z polskiej interpretacji Koranu, oraz z Biblii Tysiąclecia Online.

Źródło; Przełożyła: Agata