Małżeństwo w islamie

malzenstwo w islamie

Islam, w przeciwieństwie do innych religii, mocno popiera małżeństwo. Nie ma w islamie miejsca dla celibatu, jak to się dzieje na przykład w Kościele Rzymsko-Katolickim, gdzie księża, zakonnice żyją w celibacie. Prorok powiedział „nie ma miejsca dla celibatu w islamie”. Małżeństwo jest obowiązkiem religijnym i stanowi zarówno silne zabezpieczanie moralności, jak i stanowi konieczność społeczną. Islam nie uzależnia siły wiary (taqwa, iman) od celibatu. Prorok rzekł również: ”Małżeństwo jest moją tradycją, ktokolwiek jej nie wypełnia, ten nie jest ode mnie.” Akt małżeństwa stanowi ujście dla potrzeb seksualnych i regulując je, chroni człowieka przed niewolą jego popędów. Małżeństwo jest powinnością społeczną, gdyż poprzez ten akt, powstają rodziny, które są podstawową komórką społeczną. Co więcej, małżeństwo jest jedyną zalegalizowaną formą dopuszczającą intymność pomiędzy mężczyzną a kobietą. Islam zajmuje, wobec relacji seksualnych – pozycję środka; ani nie potępia ich jak inne religie, ani nie zezwala na ich swobodę. Islam nakłania nas do kontroli i regulowania naszych popędów – czegokolwiek one dotyczą, tak byśmy zachowali godność i nie stali się podobni zwierzętom.

Cele małżeństwa

Słowo “zawdż” jest używane w Koranie dla określenia pary lub towarzyszy. Zasadniczo jego użycie odnosi się do małżeństwa. Podstawowym celem małżeństwa jest to, iż osoby różnych płci dostarczają sobie nawzajem towarzystwa, miłości, wydają na świat potomstwo i żyją w pokoju i spokoju według nakazów Allaha. Małżeństwo służy gratyfikacji emocjonalno-seksulanej oraz zredukowaniu napięć. Jest także formą czci (ibadah), ponieważ jest posłuszeństwem wobec Allaha i jego Wysłannika – tzn. małżeństwo jest postrzegane jako jedyna możliwa droga do seksualnego zjednoczenia. Ktoś mógłby wybrać życie w grzechu, a więc poprzez wybór ścieżki małżeństwa potwierdza swe posłuszeństwo wobec Allaha. Małżeństwo jest mithaq uroczystym przymierzem (umową). Nie jest rzeczą błahą. W związek małżeński powinno wchodzić się z absolutnym na nie przyzwoleniem i pełnią wiedzy, co pociąga za sobą małżeństwo. To nie kupowanie nowej sukienki, którą możesz wymienić, gdy ci się nie podoba. Twój partner powinien być twoim życiowym wyborem. Osoba wchodząca w związek małżeński musi być na tyle dojrzała, by rozumieć wymagania małżeństwa, tak by to małżeńskie przymierze było trwałe. Aby małżeństwo było ważne, należy spełnić następujące warunki:.

1) zgoda obu stron
2) mahr – podarunek, wiano od pana młodego dla panny młodej
3) dwóch świadków płci męskiej
4) małżeństwo powinno być upublicznione, nigdy nie powinno być trzymane w sekrecie, gdyż pociąga to za sobą podejrzenia i kłopoty wewnątrz społeczności.

Czy małżeństwo jest obowiązkowe?

Zgodnie z opinią imamów Abu Hanifah, Ahmad ibn Hanbal i Malik Ibn Anas, małżeństwo jest zalecane, jednakże w szczególnych przypadkach staje się wajib (obowiązkowe). Imam Shaafi’i uważa małżeństwo za nafl lub mubah (lepsze). Ogólna opinia mówi, że jeżeli jakaś osoba płci męskiej lub żeńskiej obawia się, że jeśli nie wejdzie w związek małżeński, może dopuścić się aktu cudzołóstwa, wówczas małżeństwo staje się wajib (obowiązkowe). Jeśli jakaś osoba ma silny popęd seksualny, to małżeństwo też jest w przypadku takiej osoby wajib (obowiązkowe). Małżeństwo nie powinno być opóźniane lub anulowane szczególnie jeśli ktoś ma ku temu możliwości.

Jednakże nie powinien wchodzić w związek małżeński człowiek, który nie posiada środków na utrzymanie żony i przyszłej rodziny lub nie odczuwa popędu seksualnego, lub jeśli nie lubi dzieci, lub jeśli czuje, iż małżeństwo poważnie zaszkodzi jej/jego religijnym powinnościom.

Podstawową zasadą jest fakt, iż Prorok zachęcał do małżeństwa. Rzekł on: „Kiedy mężczyzna żeni się, wypełnia połowę swego religijnego obowiązku, więc pozwólcie mu lękać się Allaha w kwestii pozostałej połowy.” Ten Hadis został zrelacjonowany przez Anasa. Islam nakłania do małżeństwa, ponieważ chroni ono i podtrzymuje jedność rodziny, do której Islam przywiązuje wielką wagę.

Wybór partnera

Wybór partnera powinien być skierowany na tego najbardziej pobożnego (taqwa). Prorok (pbzn) zalecał, by strony zapoznały się zanim dostąpią aktu małżeństwa. Jest nieuzasadnionym, by związać węzłem małżeńskim dwoje ludzi i oczekiwać, iż będą tworzyć intymny i odpowiedzialny związek, podczas gdy nic o sobie nie wiedzą. Parze wolno spoglądać na siebie krytycznym okiem, ale nie pożądliwym. Zasada ta nie przeczy wersetowi Koranu, który mówi, iż wierzący mężczyzna i kobieta powinni spuszczać wzrok. Jednakże para nie może przebywać sama w zamkniętym pomieszczeniu. Jak mówi hadis: „Kiedy mężczyzna i kobieta są sami we dwoje, towarzyszy im szatan”.

Nie ma w islamie miejsca na zaloty, randki czy życie w związku przedmałżeńskim, nie ma miejsca na wypróbowywanie się przed poważniejszym zaangażowaniem (w związek małżeński). Nie może być żadnej więzi fizycznej między ludźmi przed zawarciem związku małżeńskiego.

Zgoda obu stron

Są dwie metody aranżowania małżeństwa; dozwolona (halal) i zakazana (haram):

– halal – można aranżować małżeństwo poprzez sugestie i rekomendacje, jeśli obie strony zgadzają się na to
– haram – zakazana forma aranżowania małżeństwa to taka, w której rodzice wybierają przyszłego małżonka i zmuszają parę, nie dając jej możliwości wyboru.

Jednym z warunków, czyniących małżeństwo ważnym, jest zgoda obu stron. Małżeństwo z definicji jest dobrowolnym zjednoczeniem dwojga ludzi. Wg szkoły malickiej wybór partnera przez muzułmankę-dziewicę podlega zgodzie jej ojca lub opiekuna. Służy to trosce o jej interesy i dobry byt. Prorok rzekł: „Wdowa i kobieta rozwiedziona nie powinny ponownie wychodzić za mąż, jeśli nie wyrażą na małżeństwo zgodny”, zaś dziewica nie powinna wychodzić za mąż – aż jej zgoda nie zostanie uzyskana” . Prorok unieważnił małżeństwo dziewczyny, która żaliła mu się, iż jej ojciec zmusił ją do małżeństwa.

Relacje mąż-żona

Prawa żony – obowiązki męża:

UTRZYMANIE

Mąż odpowiedzialny jest za utrzymanie żony. Prawo to jest ustanowione przez Koran i sunnę. Niezależnie czy żona jest muzułmanką, nie-muzułmanką, bogatą, biedną, zdrową czy chorą. Obowiązkiem męża, jako qawam (lidera, przywódcy) jest dźwiganie odpowiedzialności za rodzinę we wspaniałomyślny sposób, tak by żona czuła się w pełni bezpieczna i mogła wypełniać swoje obowiązki z oddaniem. Żonie przysługuje prawo do mieszkania, ubrania, jedzenia i ogólnej opieki, takiej jak lekarstwa, opłaty za leczenie etc. Mąż musi zapewnić żonie miejsce do życia tam, gdzie sam przebywa, na poziomie takim na jaki go stać. Miejsce zamieszkania musi zapewnić żonie prywatność, komfort i niezależność. Jeśli przywykła ona do pokojówki lub nie jest w stanie sama wykonywać swych obowiązków domowych, wówczas obowiązkiem męża jest zapewnienie jej pomocy domowej (pokojówki), jeśli go na to stać. Zrelacjonowano, iż Prorok powiedział: „Najlepszym Muzułmaninem jest ten, który jest najlepszym mężem”

MAHR (wiano)

Zonie przysługuje prawo do otrzymania podarunku (wiana) stanowiącego jedynie jej wyłączną własność. Może być on wręczony od razu lub możne zostać opóźniany – zależnie od umowy między małżonkami. Małżeństwo jest nieważne bez wiana. Wiano nie musi stanowić pieniędzy czy złota. Może być czymś niematerialnym, jak np. – uczenie małżonki czytania Koranu. Wiano jest darem pana młodego dla panny młodej. Jest to islamskie prawo, które – inaczej niż prawa pewnych kultur – nie wymaga, aby rodzice panny młodej płacili jej przyszłemu mężowi za pojęcie ich córki za żonę lub aby rodzina panny młodej wyposażała ją we wiano.

PRAWA NIEMATERIALNE

Mąż jest zobowiązany poprzez prawo Allaha traktować swą żonę sprawiedliwie, z szacunkiem do jej uczuć, łagodnie, musi okazywać jej życzliwość i troskę, szczególnie gdy ma jeszcze inną żonę. Ostatnie kazanie Proroka kładło nacisk na dobre traktowanie kobiet.

Obowiązki żony – prawa męża:

Jednym z głównych obowiązków żony jest przyczyniać się do sukcesu i błogości małżeństwa. Musi ona dbać o komfort i dobre samopoczucie męża. Werset Koranu ilustrujący tę kwestie mówi: „Panie nasz, obdaruj nas żonami i potomstwem, które będą źrenicą naszych oczu i będą nas prowadzić do bycia przykładem cnoty”.

Żona musi być wierna, godna zaufania i uczciwa, nie wolno jej oszukiwać męża (np. potajemnie stosując środki antykoncepcyjne). Nie wolno jej pozwolić, by ktokolwiek miał dostęp do tego, co jest wyłącznością jej męża; intymności seksualnej. Nie wolno jej przyjmować obcych mężczyzn w ich domu, bez wiedzy i zgody męża. Nie powinna przebywać sama z obcym mężczyzną. Nie powinna przyjmować prezentów od innego mężczyzny, bez zgody jej męża. Ma to zapobiec zazdrości, podejrzeniom i plotkom. Żona jest powierniczką mienia męża nie może dysponować jego mieniem, bez jego zgody.

Żona powinna dbać o swoją atrakcyjność, powinna być czuła na zaloty męża. Nie wolno żonie odmawiać mężowi pożycia, gdyż może przyczynić się to do małżeńskich problemów, a co gorsza – sprowokować męża do cudzołóstwa. Mąż oczywiście nie może domagać się współżycia niezależnie od stanu żony. Musi on brać pod uwagę jej zdrowie, samopoczucie i okazywać jej delikatność.

Posłuszeństwo: celem posłuszeństwa w małżeństwie jest utrzymanie życia rodziny w najlepszej kondycji, jaka tylko jest możliwa. Mąż został obdarzony prawem do bycia poważanym, ponieważ jest on liderem rodziny, a nie dlatego, iż jest silniejszy. Jeśli lider nie jest poważany, jego przywództwo będzie nieważne – wyobraźcie sobie króla, lub nauczyciela, lub rodzica nie posiadających niezbędnego autorytetu, który zostały im przyznany. Posłuszeństwo nie oznacza ślepego posłuszeństwa; są dwa warunki: a) jest wymagane, gdy to o co prosi żona nie należy do kategorii czynów dozwolonych; b) odnosi się tylko do rzeczy, które mieszczą się w zakresie praw męża.

Zrodlo

Reklamy

Nieśmiałość, skromność i cnota w islamie – Haja

haja, skromnosc, niesmialosc, cnota w islamie, islam bez tajemnic

Co oznacza Haja? Haja pochodzi od słowa hajat – życie. Haja ma wiele znaczeń, m.in. nieśmiałość, skromność, szacunek dla własnej osoby, wstydliwość, wstyd, honor. Właściwe znaczenie słowa haja zgodnie z naturą wiernego, odnosi się do nieprzyjemnego oraz bolącego uczucia z towarzyszącym mu zawstydzeniem spowodowanym przez strach przed publiczną oceną niewłaściwego lub niemoralnego postępowania.

W islamie haja jest tym czynnikiem, który mobilizuje muzułmanina do unikania rzeczy wstrętnych i odrażających. Powstrzymuje przed zaniedbaniem wynikającym z niedotrzymania zobowiązań w stosunku do innych osób – jeśli wierny z jakiejkolwiek przyczyny nie jest w stanie dotrzymać danego słowa wówczas pojawia się wspomniane złe samopoczucie oraz wstyd. Przyczyną jest świadomość, iż poprzez niedotrzymanie zobowiązania zawodzimy Allaha. Haja odgrywa ogromną rolę w życiu muzułmanina, jest ona istotną częścią naszej wiary (iman). Jeżeli nie ma w nas ani krzty haja, wówczas oznaczać to może, iż nasza wiara jest bardzo słaba.

Przekazał Abu Huraira (oby Allah był dla niego miłosierny): Prorok powiedział: „Wiara składa się z więcej niż 60 gałęzi (tzn. części). A haja (ten termin ma wiele znaczeń, które należy brać wspólnie pod uwagę; pomiędzy nimi są szacunek dla własnej osoby, skromność, nieśmiałość, uczciwość itp.) jest częścią wiary.”(Buchari)

Dowiadujemy się również od Proroka jak ogromne znaczenie ma posiadanie haja oraz, iż nie należy się tego wstydzić, przeciwnie – wstydem okrywamy samych siebie, kiedy tych uczuć nie posiadamy.

Przekazał Abdullah ibn Umar (oby Allah był dla niego miłosierny): Prorok przechodził obok mężczyzny, który karcił swojego brata w kwestii haja mówiąc „Jesteś bardzo nieśmiały i boję się, że może ci to zaszkodzić.” Słysząc to, Wysłannik Allaha powiedział „Zostaw go, albowiem haja jest częścią wiary.” (Buchari)

Powyższy hadis jest kolejnym dowodem, iż nieśmiałość nie jest „zarezerwowana” jedynie dla kobiet, jest ona również atrybutem, który powinien posiadać mężczyzna, albowiem stanowi on oznakę strachu przed Allahem oraz wyznacza wartość naszej wiary.

Rodzaje haja

Haja ma dwa aspekty, pozytywny oraz negatywny. Pozytywna haja to wstyd z powodu popełnionego występku czy też rzeczy, której Allah oraz jego Wysłannik (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) zabronili, zła haja to wstyd z powodu rzeczy, którą Allah oraz jego Wysłannik nakazali.

Omówmy najpierw rodzaje dobrej haja. Każdy z wierzących powinien kształtować swój charakter opierając się pozytywne aspekty haja. Najważniejszym jest, aby wstyd wynikał z popełnienia czegokolwiek co mogłoby zawieść Allaha, z przekonania, iż wierny będzie musiał pewnego dnia odpowiedzieć za wszystkie swoje uczynki. Jeżeli rozwiniemy w sobie ten rodzaj uczucia, pomoże ono wiernemu być posłusznym wszystkim zaleceniom Allaha oraz powstrzymać się przed popełnieniem grzesznych uczynków.

Kiedykolwiek wierny zda sobie sprawę z faktu, iż Allah obserwuje nas przez cały czas oraz, że będziemy musieli odpowiedzieć za każdy krok, który czynimy na tym świecie, wówczas nie zaniedba żadnego przykazania Allaha oraz Jego Posłańca (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim). Im bardziej silne staje się uczucie haja, tym bardziej motywuje nas ono do unikania rzeczy zabronionych. Sposobem na osiągnięcie haja jest nauka i nieustanne poszerzanie wiedzy o naszej wierze.

Kolejny rodzaj haja ma aspekt społeczny, albowiem dotyczy on relacji z otaczającymi nas osobami. Zazwyczaj jest wynikiem związków pomiędzy członkami danej rodziny. Na przykład, dziecko nie chce sprawić swoim postępowaniem przykrości matce, żona nie chce zasmucić męża lub nawet – uczeń, który uważa na to, aby nie powiedzieć czegoś niewłaściwego przed nauczycielem. Wreszcie, mamy rodzaj haja, który dotyczy nieśmiałości samego wiernego. Pojawia się, kiedy osiągamy szczyt naszej wiary, kiedy robimy, mówimy lub widzimy cokolwiek złego, lub popełniamy nawet najmniejszy grzech, rodzi się w naszych sercach poczucie ogromnego dyskomfortu, zawstydzenia czy też winy. Kreuje to wysoki stopień samoświadomości wzmacniającej oddanie wiernego Allahowi.

Po omówieniu rożnych korzystnych odmian haja, nadszedł czas, aby zapoznać się z tymi które nie tylko są sprzeczne z naukami naszego Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim), lecz stanowią również solidny dowód na słabość naszej wiary. Ten negatywny aspekt dotyczy wstydu bądź nieśmiałości wiernego z powodu wykonywania rzeczy nakazanych przez Allaha (subhanahu ła-ta’ala) w Koranie oraz poprzez sunnę Proroka. Składa się na to wstyd lub dyskomfort z powodu rzeczy prawych lub obowiązków nałożonych na nas przez Allaha. Oznacza to niewywiązywanie się z obowiązków muzułmanina, ze względu na odczuwany z tego powodu wstyd przed innymi ludźmi. Jest to sytuacja naganna, albowiem w jej wyniku świat doczesny otaczany jest większym szacunkiem, niż jego Stwórca. Oznacza to również wstyd lub strach przed poszukiwaniem wiedzy o Islamie z „przyziemnych” powodów. Jest to sprzeczne z tym co Allah (subhanahu ła ta`ala) przekazał nam w Koranie, czyli z obowiązkiem poszukiwania wiedzy oraz przekazywania jej innym.

Mamy na to wiele przykładów. Ludzie poświęcają cztery, sześć lat swojego życia na zdobywanie dyplomów prawników, inżynierów, które przyniosą korzyści jedynie w świecie doczesnym. Prawdopodobnie, większość ludzi wybiera drogę kariery, biorąc pod uwagę wysokość przewidywanych zarobków oraz pozycji, która osiągną w społeczeństwie wykonując konkretne zawody. Nie zdają sobie sprawy z faktu, iż najlepsza renomę dla muzułmanina zapewnia pozycja nauczyciela Islamu. Osoby takie oraz muzułmańscy uczeni posiadają o wiele większy status w oczach Allaha niż ci którzy siedzą w domach ucząc lub czyniąc `ibaadah.

Jeżeli chcemy studiować prawo, dlaczego nie ma to być islamski szariat? Jeżeli chcemy studiować nauki przyrodnicze, dlaczego nie na uniwersytecie islamskim? Ludzie przykładają ogromne znaczenie do kariery w życiu doczesnym, zaniedbując poprzez ignorancję oraz wstyd poszerzanie wiedzy o Islamie. Tylko i wyłącznie po to, aby w oczach innych ludzi być uznanym za osoby „wykształcone”. To jest właśnie negatywny wymiar haja czy też „wstydu” z powodu rzeczy, do których zachęca nas Allah oraz Jego Wysłannik (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim).

Kolejnym przykładem złej haja jest rzecz niezmiernie popularna pomiędzy naszymi siostrami w społeczeństwie zachodnim. Dalsza cześć niniejszego opracowania skupi się całkowicie na jej omówieniu.

nie przejmuj sie co ludzie mysla o Tobie. Oni zycia za ciebie nie przezyja

Najważniejszym aspektem haja dla kobiety jest skromność oraz ochrona dobrego imienia. Aby to zrealizować należy przestrzegać zakazu Allaha dotyczącego eksponowania wdzięków przed mężczyznami, z którymi dozwolone jest małżeństwo. Nakaz ten obejmuje różne aspekty haja. Wierzące kobiety odczuwają wstyd przed nieposłuszeństwem względem Allaha (subhanahu ła-ta`ala), nieśmiałość w stosunku do płci przeciwnej z powodu tego czego mogą doświadczyć, w sytuacji kiedy ich uroda zostanie dostrzeżona przez obcych mężczyzn, oraz nieśmiałość przed wyeksponowaniem swoich wdzięków poza domem w miejscu publicznym.

Jest wiele kobiet, które twierdzą iż posiadają haja, aczkolwiek w odniesieniu do „hidżabu” wyznają opinię, iż jest on symbolem zacofania i przestrzeganie nakazu okrywania nie jest w naszych czasach już konieczne, co ewidentnie jest oznaką niedowierzania. Albowiem żadna osoba, naprawdę zaopatrzona w haja, nigdy nie uczyni rzeczy sprzecznej z zaleceniami Allaha (subhanahu ła-ta`ala), nawet jeżeli rzecz ta nie do końca jej się podoba. Haja kobiety wynika ze skromności i nieśmiałości oraz strachu przed Allahem, zatem jak można twierdzić, iż jest w nas haja, kiedy spacerujemy z odkrytą głową w miejscu publicznym? Dowodem jest poniższy hadis.

Abdullah ibn Umar (oby Allah był dla niego miłosierny) przekazał, iż Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Zaprawdę haja (skromność) oraz iman (wiara) są towarzyszkami. Kiedy jedna z nich zanika, druga również odchodzi.” (Baihaqi)

Jest wiele wersetów w Koranie oraz wiele hadisów wyjaśniających przyczyny leżące w nakazie okrywania się przez kobiety hidżabem. Prawo islamskie (szariat) nie zatrzymało się jedynie na wydaniu nakazu okrywania – wyjaśnia ono każdą z rzeczy bezpośrednio związanych z tym zaleceniem, którego najmniejsze nawet zaniedbanie może wywołać skojarzenia z brakiem moralności. Innymi słowy pewne rzeczy zostały zabronione po to, aby zatrzasnąć drzwi przed deprawacją, a w zamian zapewnić silniejszy filar dla haja.

Skromność (haja) oraz szacunek dla własnej osoby odgrywają nadrzędną rolę w przestrzeganiu w danym społeczeństwie zasad moralnych. Skromność nazywana jest ornamentem kobiety, albowiem ochrania ją przed grzechem oraz niepoprawnymi myślami, które mogą powstać w umysłach mężczyzn mających złe intencje. Ta haja to cześć natury kobiety, umożliwiająca ochronę przed napastowaniem ze strony niemoralnych mężczyzn.

Potwierdzone autorytetem Anasa bin Malik: Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Kiedy lubieżność staje się częścią jakiejś rzeczy, staje się ona ułomna; kiedy haja staje się częścią czegokolwiek, rzecz ta staje się piękna”. (Tirmidhi)

Koran, 24:31, skromnosc kobiety, hijab, hidzab, haja

Hidżab ewidentnie odgrywa ogromnie ważną rolę w odniesieniu do haja. Zapobiega lubieżności, wsparty przez haja, czyni naszą wiarę silniejszą. Obie te rzeczy uzupełniają się nawzajem. W czasach naszego umiłowanego Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim), kiedy objawione zostały wersety dotyczące hidżabu, wszyscy mężczyźni z plemienia kurajszytów oraz plemienia ansar pobiegli do swoich domów do żon, córek oraz bliskich krewnych, aby przekazać im nakaz okrywania. Kobiety, które miały osłony użyły ich, te które ich nie posiadały uszyły je bezzwłocznie. Dla przykładu poniższy hadis:

Przekazane przez Aisza (oby Allah był dla niej miłosierny): „Oby Alllah otoczył miłosierdziem kobiety wczesnej imigracji. Kiedy werset {powinny osłonić swe ciała zasłoną} został objawiony, porwały grube zewnętrzne odzienie oraz przygotowały z niego okrycia. A kiedy werset {powinny zarzucić na siebie zewnętrzne okrycia} został objawiony, kobiety Ansarów wychodząc z domów narzucały na siebie okrycia i wyglądały tak, jakby wrony otoczyły ich głowy skrzydłami” (Abu Dawud)

Najpiekniejszym klejnotem kobiety jest jej niesmialosc. - Fatima (RA)

Kobiety te pragnęły chronić swoją moralność i dlatego podporządkowały się nakazowi Allaha.

Przekazała Aisza (oby Allah był dla niej miłosierny): „Wchodząc do mego domu, w którym (pochowany był) Posłaniec Allaha zdejmowałam moje okrycie, albowiem tylko mój mąż oraz mój ojciec tam przebywali, jednak kiedy Umar został z nimi pochowany, przysięgam na Allaha, iż od tej pory nie przekroczyłam progu bez okrycia ze względu na skromność w stosunku do Umara. (at-Tirmidhi i Ahmad)

Kobiety w czasach współczesnych rezygnują z okrywania, jednak niektóre w głębi serca wierzą, iż mogą być określone mianem muzułmanek jednak nie mu’miniin (szczerze wierzących). Prawdą jest, iż haja charakteryzuje mu’min (szczerze wierzących, wiernych). Dla ludzi, którzy ignorują nauki Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) pojęcia takie jak haja czy „honor” nie mają znaczenia. Haja oraz iman (wiara) są niezależne; zanikają. Dlatego Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział w jednym z hadisów: „Kiedy brakuje haja czynisz jak pragniesz.”

W czasach nam współczesnych rozluźnienie zasad moralnych, będące wynikiem imitacji nie-muzułmanów dotknęło, niestety bardzo wielu muzułmanów. Propagowanie niemoralności oraz wyuzdania, wspomagane jest przez tych, którzy toczą walkę o „wyzwolenie” muzułmanek od hidżabu. Poprzez adaptację zachodniego stylu życia, odrzucają oni tradycje Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim). Wśród takich ludzi pojawia się dylemat. Z jednej strony pragną oglądać na ulicach pół odziane żony i córki swoich braci w wierze, z drugiej strony nie mają odwagi aby zaprzeczyć naukom Koranu oraz Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim).
hidzab = wolnosc

Nie mogą powiedzieć, iż porzucają Islam, ani nie mogą znieść widoku okrytych muzułmanek będących przykładem haja. Właściwie, prawdą jest fakt, iż pogrążanie się w niemoralności przez długi okres czasu zabiło w tych ludziach poczucie skromności (haja), które Islam nakazał im pielęgnować. Naturalnym pragnieniem człowieka jest ochrona honoru, a pragnienie to wymusza na mężczyznach szacunek oraz otaczanie honorem ich kobiet. To czego niektórzy mężczyźni i kobiety nie rozumieją, to fakt, iż jeżeli kobiety zdejmą hidżab oraz nie rozwiną w sobie haja, dołączą tym samym do tych, którzy zeszli na ścieżkę szatana.

Jeżeli muzułmańscy bracia byliby świadomi korzyści jakie niesie ze sobą haja oraz hidżab, na pewno nie tolerowali by rzeczy przeciwnych. W czasach Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) mężowie nie mogli nawet wyobrazić sobie, iż ich żony opuściłyby domy nie okryte, a tym bardziej umalowane w celu ściągnięcia spojrzeń innych mężczyzn”.

Następujący hadis ukazuje to dokładnie:

Przekazał Al-Mughira, że Wysłannik powiedział: „Na Allaha, posiadam więcej ghaira (szacunek dla własnej osoby, honor) ii niż inni, a Allah ma więcej ghaira niż ja, a ze względu na ghaira Allaha, On zabronił czynów haniebnych oraz grzechów popełnianych otwarcie i skrycie. I nie ma nikogo, komu jest bardziej miłe, kiedy ludzie żałują za swoje grzechy oraz błagają o przebaczenie, niż Allahowi, i z tego powodu wysyłał On ludzi z ostrzeżeniami oraz z dobrymi nowinami. I nie ma nikogo, komu bardziej miłe jest otaczanie chwałą nad Allaha. I z tego powodu Allah obiecał Raj (czyniącym dobro).” Abdul-Malik powiedział, „Nikt nie ma więcej ghaira niż Allah.” (Sahih Buchari)

 Jesli kobieta ma prawo pokazywania co posiada, to i ma rowniez prawo, zeby to zakryc

To powinno wystarczyć, aby zrozumieć dlaczego hidżab jest tak ważny dla kobiet w celu ochrony haja oraz podążania ścieżką prawowitych wiernych. Czasami zdarzają się sytuacje, w których ludzie błądząc przez długi okres czasu, zatracając umiejętność rozróżniania między dobrem a złem. Ujmując to w inny sposób, rezultatem pogrążania się w niemoralności jest utrata wiedzy oraz umiejętności oddzielenia dobra od zła. Jak powiedział Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim): „Mam poczucie honoru (część haja). Tylko osoba z czarnym sercem pozbawiona jest honoru.” Tak wiec zastanówmy się… jeżeli przestrzeganie hidżabu oraz pielęgnacja haja są tak ważne, gdzie znajdziemy przykłady czy zalety takiego zachowania? Odpowiedź na to pytanie wyraźnie daje nam Koran oraz hadis. Jest wiele zalet haja. Oto zaledwie kilka z nich:

Po pierwsze Allah kocha haja. Dowiadujemy się o tym, z poniższego hadisu: „Zaprawdę Allah (jest Tym który) ma Haja i jest Obrońcą. Kocha haja oraz ludzi którzy ukrywają nawzajem swoje wady.” (Buchari)

Po drugie, haja w samej sobie jest a wspaniałością islamu jak nadmienił Prorok: „Każdy sposób życia ma wrodzoną cechę. Cechą islamu jest haja„, lub „Każdy uczynek ma wrodzoną cechę. Cechą islamu jest skromność (haja).” (Abu Dauud)

Po trzecie, haja przynosi jedynie dobre rzeczy. Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział:Haja nie przynosi same dobre rzeczy.” (Buchari)

Po czwarte, haja jest bardzo wyraźnym wyznacznikiem naszej wiary. Jak nadmienił Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) przemawiając do Ansara, kiedy ten karcił swojego brata za jego nieśmiałość: „Zostaw go, albowiem haja jest gałęzią (częścią) wiary.” (Buchari)

Po piąte, haja prowadzi nas do RAJU. Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział:Haja bierze początek w wierze; wiara prowadzi do Raju. Nieprzyzwoitość bierze początek z antypatii, a antypatia prowadzi do ognia.” (Buchari)
Wyraz haja wywodzi się od hajat. To słowo oznacza „życie”. Zrozumiałym jest, iż kiedy jest w nas haja, nasze „życie” będzie zgodne z zasadami islamu. Z drugiej strony, jeżeli zabraknie w nas haja będziemy „żyć” życiem które jest „martwe” w wymiarze islamu, aczkolwiek „żywe” zgodnie z zasadami świata doczesnego. Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: Haja oraz możliwość polegania na innych będą pierwszymi, które znikną z tego świata, dlatego nie ustawajcie w proszeniu Allaha o nie.” (Baihaqi)

Podsumowując niniejsze opracowanie, musimy zrozumieć jak bardzo haja jest ważną rzeczą zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Mężczyźni muszą kontrolować siebie samych poprzez jak najszybsze zawieranie małżeństw lub jeżeli ich na to nie stać poprzez post. Kobiety natomiast musza okrywać swoje wdzięki, aby mężczyźni nie ulegali podszeptom szatana ani nie zhańbili ich bądź wykorzystali.

Jest wiele wersetów w Koranie, które wyraźnie wyjaśniają jak musimy się zachowywać. Allah jest Wszechwiedzący, wie jakie problemy mogą mieć miejsce w społeczeństwie, dlatego zmienianie Islamu czy też praktykowanie jedynie tych zasad, które sami uważamy za słuszne nie jest żadną wymówką. Allah powiedział mężczyznom i kobietom w jaki sposób mają chronić swój honor. Jeżeli ktokolwiek sprzeciwi się zaleceniom naszego Pana, niech Allah zlituje się nad nim, i nich sprowadzi na właściwa drogę.

«Powiedz wierzącym mężczyznom, aby spuszczali swój wzrok i aby byli skromnymi, przez to staną się czystszymi. Allah jest świadkiem wszelkich uczynków. Zaleć wierzącym kobietom, aby spuszczały wzrok i strzegły swej czystości; i że nie powinny okazywać ze swego piękna oraz ozdób za wyjątkiem tego co powinno być odkrytym; niech zakrywają swoje ciała i nie okazują swej urody…» (Koran 24:30-31)

Wszelka chwała Allahowi, niech Jego pokój oraz błogosławieństwo będzie nad Muhammadem, (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim), jego rodziną, towarzyszami oraz prawdziwymi naśladowcami po Dzień Sądu.

Bibliografia:
Glossary of Islamic terms
2 Safi Khan, Selections from Sahih-ul-Buchari
3 Kashif ul-Astar un-Zuwaid-ul-Barrar, pg.187
4 Ihyaa Uloom-ud-Deen (selected texts)
5 Firdous Al-Dailmi

ii Ghira – uczucie gniewu spowodowane narażeniem na szwank honoru danej osoby. (przyp. tłum.)

ZAHRA ABDUL-HASEEB
przekład: Majida Szaban; zrodlo