CO TO JEST ZAKAT CZYLI OBOWIĄZKOWY PODATEK MUZUŁMANINA?

zakat podatek w islamie

Obowiązkowy podatek od nadwyżki indiwidualnego majątku, którego zbiór jest rozprowadzany pośród ubogich w islamie, nazywa sie ZAKAT.

Słowo ‚zakat‚ oznacza zarówno „oczyszczenie” jak i „rozwój”. Nasz dobytek jest oczyszczany przez odkładanie na bok jego części dla tych, którzy są w potrzebie lub generalnie dla całej społeczności; podobnie jak przycinanie drzewka, odcinanie gałęzi zachęca do nowego wzrostu.

Każdy muzułmanin oblicza swój zakat indywidualnie. Wymaga to rocznej opłaty w wysokości 1/40 (2.5 %) swych dóbr wyłączając dom, samochód i narzędzia pracy. Indywidualnie można podarować tak dużo jak się uważa jako sadaka (jałmużna) i robi się to raczej w sekrecie. Można to słowo przetłumaczyć jako „ochotnicza dobroczynność” i ma ono szersze znaczenie.

Prorok Muhammad ﷺ powiedział: „Nawet spotkanie swego brata z uśmiechem na twarzy jest aktem dobroci”. Prorok Muhammad ﷺ także powiedział: „Dobroczynność jest obowiązkiem każdego muzułmanina”. Został zapytany: „Co jeśli ktoś nie ma nic?” Prorok ﷺ odrzekł: „Powinien zacząć pracować własnymi rękoma na swój zarobek a potem oddać coś z tego potrzebującym”. Wtedy przyjaciele Proroka zapytali: „A co jeśli nie może pracować?” Prorok ﷺ powiedział: „Powinien zatem pomóc biednym i potrzebującym”. Towarzysze nadal pytali: „Co jeśli nie może zrobić nawet tego?”. Prorok odrzekł: „Powinien nalegać by inni czynili dobro”. Ci odpowiedzieli: „Co jeśli tego też nie może zrobić?” Prorok odpowiedział im: „Powinien więc sprawdzić czy sam nie czyni zła. To też jest aktem dobroci.”

MĄDROŚĆ ZA USTANOWIENIEM ZAKATU

Za ustanowieniem zakatu kryje się wielka mądrość. Wypełnia on wiele ważnych celów prawa islamskiego – szariatu, przynosząc wiele pożytków, ewidentnych dla każdego, kto rozważa treści Koranu i  tradycji – sunny, nakazujące jego wypłatę. Zakat jest niezbędny dla społeczności muzułmanów albowiem prowadzi do jej poprawy, zarówno pod względem finansowym jak i duchowym, pozwala wyeliminować ubóstwo i skąpstwo z serc, konsoliduje islamską gospodarkę, prowadząc do jej stabilizacji i dobrej koniunktury. Do mądrości kryjącej się za zakatem możemy zaliczyć m.in.:  

 • oczyszczenie duszy wiernego z grzechów i wykroczeń, jak również ich negatywnego wpływu na serce wiernego; oczyszczenie duszy z podłych cech – skąpstwa i sknerstwa oraz ich wpływów.
 • zaspokojenie potrzeb ubogich muzułmanów i ochronę ich honoru od poniżenia – proszenia innych niż Allaha.
 • zmniejszenie ciężaru dłużnika (muzułmanina) – poprzez pomoc w spłacie jego długu
 • przywiedzenie wahających się serc do wiary i islamu, umocnienie ich w wierze
 • wspomożenie podróżującego muzułmanina, który znajduje się w trudnej sytuacji finansowej (np. został okradziony ze środków finansowych) i umożliwienie mu dokończenia podróży, tzn. powrotu do domu;
 • oczyszczenie bogactwa i jego dochodów, ochrona przed bankructwem poprzez błogosławieństwo zaskarbione przez posłuszeństwo Allahowi i uszanowanie Jego nakazów, oraz miłosierdzie dla Jego stworzenia.

Również tradycja – sunna podkreśla wagę zakatu. Ibn Umar przekazał od Wysłannika Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim): „Nakazano mi walczyć z ludźmi dopóki nie wyznają, że nie ma boga poza Allahem, i Muhammad jest Wysłannikiem Allaha, będą odmawiać modlitwę i płacić zakat”. Dżarir przekazał: „Złożyłem przysięgę Wysłannikowi Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) na odprawianie modlitwy, wypłatę zakatu i szczerość i życzliwość wobec każdego muzułmanina”. Ibn Umar przekazał, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Islam opiera się na pięciu (filarach): świadectwie, że nie ma boga poza Allahem i Muhammad jest Wysłannikiem Allaha, odmawianiu modlitwy, płaceniu zakatu, hadżdż (pielgrzymce do Mekki) i poście w ramadanie”. [Wszystkie powyższe hadisy znajdują się w kolekcjach Sahih al-Bukhari i Sahih Muslim.]

WARUNKI ZAKATU

Prawo islamskie (szariat) określiło warunki, które muszą zostać wypełnione, aby zakat stał się wymagalny. Te warunki zostały zidentyfikowane w celu udzielenia określonych ułatwień właścicielowi majątku, aby mógł zapłacić zakat dobrowolnie. W ten sposób, zakat osiąga szlachetne cele, dla których został ustanowiony. Te warunki to:

 • Pełna własność: całkowita własność oznacza, że właściciel posiada pełną moc dysponowania majątkiem, której nie mogą zakwestionować inni ludzie. Ponieważ zakat  jest uznawany za rodzaj własności – w odniesieniu do odbiorcy, darczyńca musi posiadać go całkowicie na własność. A zatem, zakat nie jest należy od majątku, który jest dimar (nie jest w pełni własnością ze względu na nieznajomość jego lokalizacji lub brak możliwości dotarcia do niego). Niektórzy Towarzysze powiedzieli: „Zakat nie należy się od majątku dimar, ani od odroczonej kwoty wiana  (albowiem kobieta nie może nim w danej chwili dysponować), ani od długu wymaganego od człowieka niewypłacalnego”. Aczkolwiek, jeśli taki rodzaj majątku przejdzie na całkowitą własność, zakat staje się od niego obowiązkowy tylko za jeden rok, niezależnie od tego, ile lat pozostawał on poza zasięgiem.
 • Przychód z majątku, rzeczywisty lub przewidywany: rzeczywisty przyrost majątku ma miejsce kiedy generuje on dochód, lub kiedy dochód przynosi handel (sprzedaż). Przyrost sugerowany implikuje, że pasywa majątku, takie jak złoto, srebro i waluty – wzrosną, jeśli zostaną wykorzystane w (staną się przedmiotem) handlu. Aczkolwiek zakat nie jest należy od majątku, który nie podlega rzeczywistemu lub przewidywanemu przychodowi.
 • Osiągnięcie nisabu – minimalnej ilości, wartości, od której należy się zakat: metoda obliczania nisabu jest stosowana względem gotówki, złota, srebra, towarów będących przedmiotem handlu, towarów spożywczych i bydła; zgodnie z hadisem Proroka: „Złoto nie podlega zakatowi, jeśli nie osiągnie (wartości) dwudziestu (20) dinarów”; kiedy osiąga tę wartość, połowa dinara musi zostać wypłacona jako zakat od złota. Podobnie, srebro nie podlega zakatowi, jeśli nie osiągnie (wartości) dwustu (200) dirhamów. Kiedy osiągnie tę wartość, pięć (5) dirhamów musi zostać wypłaconych jako zakat od niego”. W oparciu o ten hadis, nisab złota od którego należny jest zakat wynosi dwadzieścia dinarów (równowartość 85 gr.) dobrego jakościowo złota, zaś nisab srebra wynosi dwieście dirhamów (równowartość 595 gr.) dobrego jakościowo srebra.

Nisab towaru to kwota, której wartość stanowi 85 gr złota.

Zakat nie jest wymagany od innych rodzajów majątku, chyba że osiągną one nisab, który zostanie określony później. Zakat  staje się wymagany, kiedy (wartość, ilość) osiąga nisabu lub go przekracza.

Zgodnie z uczonymi ze szkół hanafickiej i malikickiej, nisab jest obliczany na początku i na końcu każdego roku.

Jakikolwiek wzrost majątku po osiągnięciu przezeń nisabu w trakcie roku, musi zostać zaliczony do ogólnej kwoty od której oblicza się zakat. Ten pogląd uznawany jest za najłatwiejszy i  najbardziej odpowiedni pośród innych poglądów uczonych, dlatego większość uczonych go podziela.

Zakat wymagany jest od czterech rzeczy:

 • Zboża i owoce (produkty rolne, płody ziemi): nisab wynosi pięć (5) awsuq – tzn. 618 kg 10 (dziesięć) % zakat wymagany jest od produktów, które rosną przy pomocy naturalnych metod nawadniania – deszczu, strumieni, rzek; 5 (pięć) % od tych, które wymagając sztucznego nawadniania (zakat jest mniejszy albowiem właściciel musi inwestować w  nawadnianie uprawnych terenów).

Wy, którzy wierzycie! Rozdawajcie z dobrych rzeczy, które zyskaliście, i z tego, co wyprowadziliśmy dla was z ziemi. (Koran 2:267)

On jest Tym, który sprawił, iż wyrosły ogrody mające drewniane kraty, nie mające ich; I drzewa palmy daktylowej, i zboża dające różne pożywienie , drzewa oliwne, i drzewa granatu, podobne do siebie i niepodobne. Jedzcie z ich owoców, Kiedy one owocują; I składajcie należną daninę w dniu żniwa; lecz nie bądźcie rozrzutni! Zaprawdę, On nie kocha rozrzutników! (Koran 6:141)

 • Złoto, srebro, pieniądze: złoto: nisab wynosi równowartość dwudziestu (20) dinarów lub 85 gr. – zakat = 2,5%; srebro: nisab wynosi pięć (5) ałsuq lub 595 gr., zakat = 2,5%; pieniądze: nisab wynosi równowartość 85 gr. złota lub 595 gr. srebra w danej walucie, zakat = 2,5 %.
 • Towary na sprzedaż: zakat płaci się od wartości towaru, kiedy osiągnie ona wymagalne minimum – nisab złota lub srebra; zakat wynosi 2,5 % wartości.
 • Zwierzęta hodowlane nie przeznaczone na sprzedaż; hodowane w celach reprodukcji, produkcji mleka, kiedy ich ilość osiąga minimalny poziom nisabu (od którego wymagany jest zakat): wielbłądy: nisab wynosi pięć (5) sztuk, zakat stanowi 1 owca; krowy:  nisab wynosi trzydzieści (30) sztuk, zakat stanowi jednoroczne cielę; kozy i owce: nisab wynosi czterdzieści (40) sztuk, zakat stanowi jedna owca.
 • Współwłasność (chultah): chultah oznacza traktowanie majątku, którego właścicielami są dwie osoby lub więcej, jako majątku, którego właścicielem jest jedna osoba. To może być rezultatem jedności rodzaju i warunków, takich jak jedność pastwisk, miejsca nawadniającego i zagrody jeśli majątek stanowią owce, lub jedności zakresu odpowiedzialności i procedur w przypadku spółki. Mimo iż koncepcja chultah jest często stosowana odnośnie zakatu od bydła, niektórzy uczeni również stosują ją przy innych rodzajach majątku, takich jak rośliny uprawne, owoce i pieniądze. Zatem współwłasność jest traktowana jako ‘jedność’ stanowiąca ogólną sumę (kwotę, ilość) od której płacony jest zakat. Na przykład, stado z czterdziestu pięciu (45) owiec, którego właścicielami są trzy osoby, każdy włada piętnastoma (15) owcami, podlega zakatowi i należna jest od niego jedna owca, mimo iż traktując każdą z tych trzech osób odrębnie majątek żadnej z nich nie osiąga  wymaganego nisabu – czterdziestu (40) owiec.
 • Zaspokojenie podstawowych potrzeb: rzeczy (majątek) będące własnością człowieka i przeznaczone na zaspokojenie jego podstawowych potrzeb, takie jak domy, narzędzia pracy, maszyny przemysłowe, środki transportu i meble są wyłączone z zakatu. To samo dotyczy pieniędzy przeznaczonych na spłatę długów, ponieważ dłużnik potrzebuje tych pieniędzy dla siebie, aby uwolnić się od uwięzienia i poniżenia. To prowadzi do wniosku, że pieniądze, trzymane na zaspokojenie podstawowych potrzeb nie podlegają zakatowi.
 • Upływ roku: Majątek nie podlega zakatowi, dopóki nie upłynie pełen rok księżycowy od dnia kiedy osiągnął on (majątek) nisab. W sytuacji, kiedy budżet połączony jest z rokiem słonecznym, kalendarz słoneczny może zostać zastosowany pod warunkiem, że procent zakatu zostanie podniesiony do 2.577% zamiast 2.5%, aby zrekompensować różnicę pomiędzy tymi kalendarzami. Aczkolwiek, ten warunek nie dotyczy owoców i innych zbiorów. Kryterium przekazywania zakatu od tych dwóch rodzajów majątku jest wspomniane w Koranie: [6:141] {Jedzcie z ich owoców, Kiedy one owocują; I składajcie należną daninę w dniu żniwa; lecz nie bądźcie rozrzutni! Zaprawdę, On nie kocha rozrzutników!} Zgodnie z tym, większość uczonych uzgodniła, że upływ pełnego roku nie jest konieczny w celu zapłaty zakat od minerałów i wydobytych skarbów.
 • Zakaz podwójnej płatności zakatu w tym samym roku: Kiedy zakat od majątku zostaje wypłacony, zwalnia on właściciela z obowiązku, nawet jeśli majątek zostaje później zamieniony na inny rodzaj majątku niż ten, od którego został zapłacony zakat. Na przykład, kiedy sprzedane zostaną zbiory lub bydło, a zatem zostaną zamienione na pieniądze, ten nowy rodzaj majątku nie podlega zakatowi w tym samym roku, w którym zakat został wypłacony od poprzedniego rodzaju majątku. Taka praktyka prowadziłaby do ponownej wypłaty zakatu, czemu zaprzecza hadis Proroka, w którym on stwierdził: „Zakat się nie powtarza”.

Zakat NIE jest wymagany od majątku publicznego, donacji i mienia charytatywnego: zakat nie jest wymagany od majątku publicznego, ponieważ jest to majątek  społeczny, będący własnością wszystkich członków danej społeczności, w tym i ubogich. Podobnie zakat nie jest wymagany od donacji oraz pieniędzy przeznaczonych na cele charytatywne, takich jak organizacje i fundusze charytatywne, jeśli nie należą do określonego właściciela.

JAŁMUŻNA Z OKAZJI KOŃCA RAMADANU – zakat al-fitr

To drugi obowiązujący muzułmanina akt dobroczynności:  przekazanie potrzebującym określonej ilości pożywienia po zakończeniu ramadanu przed modlitwą świąteczną z okazji zakończenia postu w ramadanie (id al-fitr). Zakat al-fitr oznacza dosłownie oczyszczenie, wzrost. 

Ibn Umar powiedział: „Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) nakazał, aby jeden sa’a daktyli lub jeden sa’a pszenicy jako zakat al-fitr wypłacany był przez każdego muzułmanina, młodego i starszego, mężczyznę i kobietę, wolnego i niewolnika”. [Buchari i Muslim]

Ibn Abbas powiedział: „Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) nakazał płacić zakat al-fitr temu kto pości, aby ochronił go od złych uczynków lub słów i w celu zapewnienia pożywienia potrzebującym”. [Abu Dawud, Ibn Madżah]

Zakat al-fitr należy uregulować przed modlitwą świąteczną al-fitr. Zakat al-fitr można uregulować jeden lub dwa dni przed świętem (robił tak Umar) lub w dniu święta przed modlitwą świąteczną. Ibn Umar przekazał, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) nakazał im aby regulowali zakat al-fitr zanim udadzą się na modlitwę świąteczną. Jeśli zakat al-fitr zostanie przekazany po modlitwie świątecznej, zaliczony zostanie wiernemu jako zwykła jałmużna (dobroczynność). Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Zakat al-fitr wypłacony przed modlitwą (świąteczną), uznawany jest za przyjęty (przez Allaha) zakat, a wypłacony po modlitwie, uznawany jest za zwykłą jałmużnę”. [Abu Dawud]

Abu Said powiedział: „Rozdawaliśmy zakat al-fitr w imieniu każdego dziecka, osoby starszej, wolnego i niewolnika za życia Wysłannika Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) – jeden sa’a jedzenia, lub jeden sa’a twarogu, lub jeden sa’a pszenicy, lub jeden sa’a daktyli, lub jeden sa’a rodzynek” [Buchari, Muslim]

Wartość zakat al-fitr określa jednostka jednego sa’a (ekwiwalent: 2,5 – 3 kg) daktyli, jęczmienia, rodzynek, sera, ziaren pszenicy, ryżu [Muslim]

Niektórzy uczeni twierdzą, że każdy rodzaj pożywienia, charakterystyczny dla danego regionu kwalifikuje się jako zakat al-fitr, mogą być to np.: mąka, mięso, mleko. Rzeczy inne niż pożywienie, takie jak pieniądze, ubranie, meble, itd. nie mogą być darowane jako zakat al-fitr. Każdy płaci za siebie i za tych którzy są pod jego opieką, dając jedną z rzeczy wymienionych powyżej (ryż, mąkę, daktyle, itp.) – w ilości 2,5-3  kg od każdej osoby.


Zrodlo

 

Reklamy

2 myśli w temacie “CO TO JEST ZAKAT CZYLI OBOWIĄZKOWY PODATEK MUZUŁMANINA?

 1. S. pisze:

  Salam, czy powinnam odprowadzić roczny Zakat od pieniędzy które dostaję od mojego taty, które odkładam na koncie i zbieram w celu zakupu mieszkania i aby odbyć pielgrzymkę? Obecnie mieszkam w wynajmowanym mieszkaniu, nie stać mnie na zakup mieszkania a kredytu nie zamierzam brać z banku…dodatkowo nie pracuję, jestem na utrzymaniu męża.
  Pozdrawiam

  Polubione przez 2 ludzi

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s