Allah jest Miłosierny

Dla kogo Raj? Dla kogo Piekło?Wielu nie-muzułmanów twierdzi, iż według islamu Bóg jest srogi i nie przystępny. Przeciwnie, Allah / Bóg Jedyny jest Miłosierny i Łaskawy, ale również Sprawiedliwy. Dzięki Jego niezmiernej Łasce będziemy mieli pozwolenie by wejść do Raju. Istnieje na to wiele dowodów. Zobaczmy.

Allah Wywyższony objawił w Koranie, co oznacza (tłumaczenie wg J. Bielawskiego):

Moje miłosierdzie obejmuje każdą rzecz. (Koran, 7:155)

Powiedz: „O słudzy moi, którzy wykroczyliście przeciwko sobie samym, nie traćcie nadziei w miłosierdzie Boga! Zaprawdę, Bóg przebacza grzechy w całości. Przecież On jest Przebaczający, Litościwy! (Koran 39:53)

Czy zatem Allah nie zasługuje na to, abyśmy i my Jego miłowali? A jak najlepiej okazać miłość do Boga, jeśli nie poprzez oddawanie Mu czci? Nie jest to rzecz trudna, gdyż czcią może być każdy, nawet najdrobniejszy czyn, jeśli wykonuje się go z właściwą intencją, dzięki czemu nawet rzeczy robione przez nas na co dzień mogą zamienić się w akty czci.

Najłatwiejsza forma czci

Jedną z najłatwiejszych form czci jest po prostu pamięć o Bogu, która przejawia się w mowie. Świadome wychwalanie Boga jest drogą do Raju, bowiem dzięki temu Allah przebacza swoim wiernym sługom.

„W życiu doczesnym istnieje Raj, jest nim Dhikr. Ten który nie wchodzi do niego w tym życiu, ten nie wejdzie też do niego w życiu przyszłym. Dhikr jest najłatwiejszą i najlepszą formą czci. Niczym nie jest tak łatwo poruszać, jak językiem.” – Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah

„Dhikr dla serca to jak woda dla ryby. Co się stanie z rybą bez wody?” – Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah (Zrodlo)

Allah jest Milosierny

Przekazał Abu Hurairah, że Prorok Muhammad ﷺ powiedział: „Ktokolwiek powie: ‚Subhanallah ła bihamdy’ sto razy dziennie, będzie miał wybaczone wszystkie grzechy, nawet jesli byłoby ich tak wiele, jak piany morskiej .” (Sahih Bukhari, Volume VIII (8), Rozdział 67, Hadis 414)

Subhaanallah ła bihamdy” znaczy: oznajmiam, że Bóg jest wychwalony ponad wszystko / nieporównywalny  i Jemu oddaję cześć.

Prorok ﷺ również powiedział: „Kto recytuje Ayat-ul-Kursi po każdej modlitwie, tego jedynie śmierć dzieli od Raju.” (Przekazał an-Nasa’i, 4/99; Sahih wg Ibn Hibban) (Źródło)

Allah wynagradza, karze i przebacza

Przekazał Abu Dharr, że Prorok ﷺ powiedział: „Allah Najwyższy powiedział: ‘Kto wykona dobry uczynek zostanie nagrodzony dziesięciokrotnie a Ja jeszcze powiększę te nagrodę; kto zaś uczyni zło, ukarzę go za nie lub mu przebaczę; i jeśli ktoś zbliża się do mnie o piędź, Ja zbliżam się do niego o łokieć, i jeśli ktoś zbliża się do mnie o łokieć, Ja zbliżam się do niego o sążeń, i jeśli ktoś idzie w Moim kierunku, Ja biegnę ku niemu; i ktokolwiek stanie przede Mną z ziemskim bagażem grzechów, ale nie dodając Mi towarzyszy (w czci), spotka się z takim przebaczeniem”. (Muslim)

Przekaz określa wielkie miłosierdzie Allaha dla posłusznych Mu wiernych, które osiągnie najwyższy poziom w Dniu Sądu. Wtedy Allah nagrodzi co najmniej dziesięciokrotnie każdy dobry uczynek, a w niektórych przypadkach jeszcze bardziej pomnoży nagrodę – jeżeli zechce – nawet siedemsetkrotnie. Tak wielka życzliwość ze strony Boga sprawia, że muzułmanie nie tracą nadziei na Jego przebaczenie.

CZY ŻADEN MUZUŁMANIN NIE ZNAJDZIE SIĘ W PIEKLE?

To zależy. Jednen z hadisów odpowiada na to pytanie:

Przekazał Muaz ibn Dżabal, że jechał na ośle w jednym siodle za Prorokiem ﷺ, i on powiedział: „Muazie, czy wiesz, jakie prawo posiada Allah nad Jego sługami i jakie są prawa Jego sług wobec Niego?” Na co Muaz odparł: „Allah i Jego Posłaniec wiedzą najlepiej.” Słysząc to Prorok ﷺ powiedział: „Prawem Allaha nad Jego sługami jest obowiązek czczenia jedynie Jego, bez dodawania Mu towarzyszy; a prawem Jego sług wobec Niego jest niekaranie tych, którzy nie dodają Mu współtowarzyszy.” Muaz dodał, że spytał Proroka ﷺ: „Czyż nie powinienem ogłosić dobrej nowiny ludziom?” A on odparł: „Nie mów im tego, bo zdadzą się tylko na to.” (Al-Bukhari i Muslim)

Zwykli ludzie, przeważnie nie będący w stanie zrozumieć rzeczy w ich właściwym kontekście, będą sądzić, że wypowiedzenie szahady wystarczy, by osiągnąć przebaczenie, i nie jest konieczne postępowanie zgodne z tym wyznaniem. Zgodnie z tym wyobrażeniem, stają się niepomni na obowiązki, a ustne oświadczenie daje im poczucie bezpieczeństwa, że nie zostaną w Piekle na zawsze, bowiem ostatecznie dostąpią Raju. Nasi współwyznawcy często błędnie interpretują, że muzułmanie grzeszący, tak samo jak ci bardziej bogobojni, znajdą się w Raju, jednak na podstawie dowodów wyprowadzonych z innych źródeł prawa islamskiego – nie jest to prawda.

To, że „muzułmanin nie znajdzie się w Piekle” oznacza, że żaden muzułmanin nie zostanie w nim na wieki. Nie oznacza to, że żaden muzułmanin nie trafi w ogóle do Piekła i nie będzie tam cierpiał. Warto również pamiętać o tym, iż dla grzeszników męki zaczynają się już w grobie, jeszcze przed Dniem Sądu i ewentualnym piekłem. Już sam ten fakt powinien nas zachęcić do większej dbałości o unikanie grzechów, a także czynienie dobra w tym życiu, bowiem dobre uczynki wymazują te złe.

”Zaprawdę, czyny piękne usuwają czyny złe” (Koran, 11:114)

CO USUWA MNIEJSZE GRZECHY MUZUŁMANÓW?

Przekazał Dżabir, że Prorok ﷺ powiedział: „Pięć codziennych modlitw jest jak rzeka płynąca przy waszych drzwiach, w której kąpiecie się pięć razy dziennie”. (Muslim)

Powyższy przekaz podkreśla wagę punktualnego wykonywania modlitw obowiązkowych. Ciało osoby kąpiącej się pięciokrotnie w ciągu dnia wolne jest od brudu i podobnie modlący się regularnie jest obmywany z mniejszych grzechów, a jeżeli nawraca się i żałuje za grzechy, te większe również zostaną mu wybaczone. Osoby skrupulatnie wykonujące modlitwy i inne obowiązki religijne z reguły nie popełniają grzechów większych, a jeżeli już, nie trwają przy nich – żałują i porzucają je. Zaś ich mniejsze grzechy usuwa modlitwa.

nadzieja na Miłosierdzie Boga i świadomość Jego gniewu

Przekazał Abu Hurajra, że Prorok ﷺ powiedział: „Gdyby wierny miał pełną wiedzę na temat kary Allaha, nikt nie liczyłby na Jego Raj, a gdyby niewierny znał miłosierdzie Allaha, nikt nie traciłby nadziei na Jego Raj.” (Muslim)

Powyższy przekaz dotyczy męk, które będą konsekwencją gniewu Allaha, a które opisano po to, by grzesznicy mieli możliwość uchronienia się przed nim. Mówi również o nieskończonym miłosierdziu Allaha, na które trzeba mieć nadzieję.

Nagrody Allaha i Jego miłosierdzia zakosztują tylko osoby, które były Mu posłuszne. Nieposłuszni poniosą konsekwencje Jego gniewu.

Przekazał Ibn Masud, że Prorok ﷺ powiedział: „Raj jest bliżej was niż sznurowadła, ale tak samo blisko jest Ogień”. (Al-Bukhari)

Raj jest blisko i będzie łatwo osiągalny dla tych, którzy wybrali drogę prawości, a blisko Piekła są ci, którzy wybrali drogę zła. Przekaz zachęca do dobra i ostrzega przez złem.

Czy aby dostąpić Raju nie wystarczy być dobrym człowiekiem?

Wiele osób zwodzi myślenie, iż wystarczy być po prostu dobrym człowiekiem i to już jest gwarancją zadowolenia Boga i furtką do Raju. Nic bardziej mylnego. Owszem, aby Raju dostąpić trzeba starać się być jak najlepszym człowiekiem, jednak podstawowym warunkiem decydującym o tym, czy wszelkie dobre uczynki będą przyjęte, czy też nie, jest to, by czcić Boga – naszego Stwórcę i TYLKO Jego.

I stworzyłem dżiny i ludzi tylko po to, żeby Mnie czcili. (Koran, 51:56)

A gdyby oni dodawali Jemu współtowarzyszy, to daremne byłoby dla nich to, co uczynili. (Koran, 6:88)

Zaprawdę, Allah nie przebacza tym, którzy dodają Mu współtowarzyszy (we czci), lecz przebacza komu chce mniejsze grzechy; a kto dodaje Allahowi współtowarzyszy, ten wymyślił grzech ogromny. (Koran, 4:48)

Widać tu wyraźnie, że dodawanie Bogu współtowarzyszy jest grzechem najpoważniejszym – jedynym grzechem niewybaczalnym. Chyba, że ktoś go zaprzestanie i okaże szczerą skruchę – wówczas może nadal liczyć na wybaczenie i Boże miłosierdzie.

Niektórzy są oburzeni faktem, iż Bóg wymaga dla Siebie czci i czyni to warunkiem dostąpienia Raju. Nie jest to jednak wcale dziwne. Wszak to On nas stworzył, w konkretnym celu –  w celu czczenia Go. Nie uczynił nas jednak pustelnikami, którzy mają oddawać się jedynie modlitwom i aktom czci. Dał nam w tym życiu wiele łask, wiele przyjemności, z których możemy korzystać do woli (unikając jedynie tego, co zabronione). Przygotował też dla nas niekończące się szczęście w Raju – miejscu pełnym rozkoszy. Czy okazanie Mu wdzięczności w zamian za dar życia, wszelkie łaski i wieczne szczęście w życiu przyszłym to naprawdę tak wiele? Czy warto kierować się dumą, która nakazuje „nie poniżać się” (jak często bywa postrzegane oddawanie Bogu czci)? Jednak pomimo wymogu, jaki Bóg postawił ludziom, nie zmusza nas do czczenia Go, a jedynie do tego zachęca. Gdyby chciał, mógłby nas uczynić istotami zaprogramowanymi na działanie zgodne z Jego wolą. Jednak On dał nam wybór. Dał nam wolną wolę, ale i wskazówki jak z niej korzystać, by dostąpić Raju. To również przejaw Jego ogromnego miłosierdzia. Podobnie jak fakt, że obdarza On licznymi błogosławieństwami nie tylko wierzących. Daje zaopatrzenie całemu Swemu stworzeniu, zsyła Swe łaski (w tym życiu) również i na tych, którzy nie są Mu wdzięczni lub w Niego nie wierzą. Jednak oczywistym jest, że jeszcze bardziej miłuje tych, ktorzy Go miłują, wierzą w Niego i starają się postępować tak, by był z nich zadowolony. Takich ludzi Allah nagrodzi nie tylko w życiu tym, ale i w przyszłym.

Autorka: M.M.


Opracowano na podstawie informacji zawartych na stronach: Planeta Islam i O islamie

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s