Kochamy Jezusa

wpid-screenshots_2015-04-17-09-16-45_20150430213103597.jpg

Co ma wspólnego Jezus z islamem?

Częstym zarzutem wobec muzułmanów jest to, że odnoszą się oni do osoby Jezusa (pokój z nim). Nie znający islamu mogą nawet sądzić, iż jest to forma ataku na religię katolicką, dla której – jak wiadomo – jest to bardzo ważna postać. Muzułmanie owszem, mówią o Jezusie (pokój z nim), gdyż i dla nich jest to wybitna postać. Istnieją jednak różnice w postrzeganiu jego osoby.

Kim jest Jezus według islamu?

Jeśli weźmiemy pod uwagę trzy wielkie religie monoteistyczne – islam, chrześcijaństwo i judaizm – zauważymy, iż wiele je łączy, wiele jest też pomiędzy nimi różnic. Jednak tym, co dzieli je najbardziej jest właśnie postać Jezusa (pokój z nim), który stał się chyba najbardziej kontrowersyjną postacią w dziejach historii. Żydzi Jezusa (pokój z nim) uznali za kłamcę i odrzucili. Chrześcijanie wywyższyli go do rangi syna Boga, traktując ten przydomek dosłownie. Muzułmanie zaś wierzą, że prawda leży pośrodku. Jezus (pokój z nim) był wybitną osobą, kimś znacznie więcej niż przeciętnym człowiekiem – był Bożym Prorokiem.

On (Jezus) powiedział: „Zaprawdę, ja jestem sługą Boga! On dał mi Księgę i uczynił mnie prorokiem. On mnie błogosławi, gdziekolwiek się znajduję. On nakazał mi modlitwę i jałmużnę – jak długo będę żył – i dobroć dla mojej matki. On nie uczynił mnie ani tyranem, ani nieszczęśliwym. I pokój nade mną w dniu, kiedy się urodziłem, w dniu, kiedy będę umierał, w dniu, kiedy będę wskrzeszony do życia.” To jest Jezus, syn Marii, słowo Prawdy, w którą powątpiewają. (Koran 19:30-34)

Był pokornym sługą Boga posłanym, by szerzyć Boskie Przesłanie, niezmienne od zarania dziejów – „nie ma boga poza Bogiem Jedynym” (po arabsku: „La ilaha illa Allah”), jak również powiedział:

Czy bycie Prorokiem wyklucza bycie synem Boga?

W chrześcijaństwie Jezus również jest uznawany za Proroka. Tu nie ma zatem rozdźwięku. Różnica polega na tym, że islam rozróżnia bycie Prorokiem (czyli szlachetnym człowiekiem wybranym przez Boga do głoszenia Jego przesłania) od bycia Bogiem (w ludzkiej postaci) czy synem Boga – „osobą Boską” (według chrześcijańskiej doktryny o Trójcy), nie łączy tych „funkcji”. Byłoby to niesprawiedliwością wobec naszego Stwórcy i ciężkim grzechem. Koran przestrzega nas:

Zaprawdę, Bóg nie przebacza tym, którzy Jemu dodają współtowarzyszy, podczas gdy On przebacza, komu chce, mniejsze grzechy. (Koran, 4:48)

Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: „Zaprawdę, Bóg — to Mesjasz, syn Marii!” A Mesjasz powiedział: „Synowie Izraela! Czcijcie Boga, mojego Pana i waszego Pana!” Oto, zaprawdę, kto daje Bogu współtowarzyszy, temu Bóg zabronił wejścia do Ogrodu! Jego miejscem schronienia będzie ogień. A niesprawiedliwi nie będą mieli żadnych pomocników! Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: „Zaprawdę, Bóg — to trzeci z trzech!” A nie ma przecież żadnego boga, jak tylko jeden Bóg! A jeśli oni nie zaniechają tego, co mówią, to tych, którzy nie uwierzyli, dotknie kara bolesna. (Koran, 5:72-73)

wpid-screenshots_2015-05-20-10-19-16_20150622075422998.jpg

Jezus nie był zwykłym człowiekiem!

Tu jako dowód na to, że Jezus (pokój z nim) nie był jedynie człowiekiem często pada argument: „Przecież czynił on cuda, jakich nie jest w stanie dokonywać żaden zwykły człowiek!” To prawda, Jezus (pokój z nim) dokonywał licznych cudów, jednak działo się to dzięki mocy i zezwoleniu Boga, który wsparł go w ten sposób, by potwierdzić prawdziwość jego misji proroczej.

Oto powie Bóg: „O Jezusie, synu Marii! Wspomnij dobroć Moją dla ciebie i dla twojej Matki. Oto Ja ciebie umocniłem Duchem Świętym, kiedy będąc jeszcze w kolebce, przemawiałeś już do ludzi jak człowiek dojrzały. I oto nauczyłem ciebie Księgi, mądrości, Tory i Ewangelii. I tworzyłeś z gliny kształt ptaków – za Moim pozwoleniem – potem tchnąłeś w nie i one stały się ptakami – za Moim pozwoleniem – i mogłeś uleczyć chorego i trędowatego – za Moim pozwoleniem. I oto Ja powstrzymałem synów Izraela od ciebie, kiedy przyszedłeś do nich z jasnymi dowodami. I powiedzieli ci spośród nich, którzy nie uwierzyli: To są tylko czary oczywiste! [Koran 5:110]

Jezus (pokój z nim) nie był zresztą jedynym Prorokiem, który dokonywał cudów. Właściwie nie było ani jednego Proroka, który zostałby posłany przez Boga BEZ cudu/cudów. Dzięki temu Bóg uwierzytelniał ich misję.

Skoro było tak wielu proroków, dlaczego islam tak wiele mówi akurat o Jezusie?

Nie jest prawdą, że islam wiele mówi tylko o Jezusie. W Koranie jest wiele wersetów mówiących również o innych Prorokach. Muzułmanie muszą wierzyć we wszystkich Proroków i wszystkich ich darzyć szacunkiem.

Powiedz: „Wierzymy w Boga i w to, co nam zesłał, i w to, co zostało zesłane Abrahamowi i Isma`ilowi, Izaakowi i Jakubowi, jak i plemionom; i w to, co zostało dane Mojżeszowi, Jezusowi i prorokom – od ich Pana. My nie robimy rozróżnienia między żadnym z nich i jesteśmy Jemu całkowicie poddani.” [Koran 3:84]

Islam udziela nam wielu informacji na temat poszczególnych Proroków, w tym na temat Jezusa (pokój z nim). O ile jednak historie i pozycja pozostałych Posłańców są zbliżone we wszystkich religiach monoteistycznych, o tyle rola i pozycja Jezusa (pokój z nim) jest postrzegana zupełnie inaczej przez wyznawców każdej z nich. A ponieważ islam tak wielki nacisk kładzie na jedność Boga, odrzucając bóstwo Jezusa (pokój z nim) i ostrzegając przed srogą karą tych, którzy jednak przy nadmiernym wywyższaniem go obstają, to właśnie o tym Proroku najwięcej się mówi. Jest on darzony przez muzułmanów ogromnym szacunkiem i miłością, jako człowiek wspaniały, wielce uhonorowany i wyróżniony przez Boga, jednak nadal tylko człowiek.

Oto tacy są posłańcy! Wywyższyliśmy jednych z nich ponad drugich. Wśród nich są tacy, z którymi mówił Bóg; i wywyższył jednych z nich w hierarchii. I daliśmy Jezusowi, synowi Marii, jasne dowody, i umocniliśmy Go przez Ducha świętego. [Koran 2:253]

Sam Jezus (pokój z nim) nigdy nie kazał czcić siebie zamiast/oprócz Boga.

I oto powiedział Bóg: „O Jezusie, synu Marii! Czy ty powiedziałeś ludziom: Bierzcie mnie i moją matkę za dwa bóstwa, poza Bogiem?” On powiedział: „Chwała Tobie! Nie do mnie należy mówić to, do czego nie mam prawa. Jeślibym ja tak powiedział, Ty przecież wiedziałbyś o tym. Ty wiesz, co jest w mojej duszy, a ja nie wiem, co jest w Twojej. Zaprawdę, Ty dobrze znasz rzeczy ukryte! Ja im powiedziałem tylko to, co Ty mi nakazałeś powiedzieć: Czcijcie Boga, mojego Pana i waszego Pana! Ja byłem świadkiem ich, jak długo przebywałem wśród ludzi; a kiedyś mnie wezwał do Siebie, Tyś został ich pilnym stróżem, wszak jesteś świadkiem każdej rzeczy! Jeśli Ty ich ukarzesz – oni przecież są Twymi sługami; a jeśli Ty im przebaczysz – to przecież jesteś Potężny, Mądry!” (Koran 5:116-118)

Skoro muzułmanie szanują i kochają Jezusa, to czemu nie podążają za jego naukami?

Muzułmanie podążają za naukami Boga, które przekazywał On poprzez Swoich proroków. Prorocy posyłani byli do poszczególnych ludów. Wszyscy oni głosili to samo przesłanie, jeśli chodzi o kwestię wiary: „Jest tylko jeden Bóg i tylko Jego należy czcić”.

My nie wysłaliśmy przed tobą (Muhammadzie) żadnego posłańca, któremu nie dalibyśmy objawienia: „Nie ma boga, jak tylko Ja! Przeto czcijcie Mnie!” [Koran 21:25]
Posłaliśmy do każdego narodu posłańca: „Czcijcie Boga i unikajcie bałwochwalstwa!” [Koran, 16:36]

Jednak warunki w jakich żyły poszczególne narody i ich poziom rozwoju cywilizacyjnego były różne, więc i prawa Boskie (obowiązki i zakazy) nakładane na różne ludy różniły się. Zatem żaden lud nie stosował się do praw objaśnianych przez Proroków posłanych do innych ludów, o ile nie pokrywały się one z tym, co głosił ich Prorok.

Jezus (pokój z nim) posłany został przez Boga do ludu Izraela.

Oto powiedział Jezus, syn Marii: „O synowie Izraela! Jestem wysłany od Boga do was, aby potwierdzić prawdziwość tego, co przede mną było zesłane w Torze, i zwiastować Posłańca, który przyjdzie po mnie, a którego imię – Ahmad!” Lecz kiedy on przyszedł z jasnymi dowodami, oni powiedzieli: „To są czary oczywiste!” [Koran 61:6]

Muzułmanie wypełniają jego nauki w kwestiach doktrynalnych, wierzą w Jednego, Jedynego, niepodzielnego i bezosobowego Boga, dedykując wszelakie akty czci tylko i wyłącznie Jemu. Jeśli chodzi o system prawny – zobowiązani są jednak do podążania za ostatecznym kodeksem danym przez Stwórcę, który wyjaśnił nam szczegółowo sam Bóg w Koranie, jak i Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Boga z nim), co odnajdujemy w Sunnie. Warto nadmienić, że Koran jest ostatnią z Ksiąg Objawionych Boga, chronioną przez Niego i obowiązuje wszystkich ludzi po wsze czasy. Również Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) był ostatnim i ostatecznym Prorokiem, pieczęcią Proroków, który jako jedyny nie został wysłany jedynie do swojego ludu, ale do całej ludzkości na całym świecie.

My posłaliśmy ciebie tylko jako miłosierdzie dla światów! [21:107]

Sam również potwierdził: „Każdy Prorok został wysłany do swoich ludzi, ja natomiast, zostałem wysłany do wszystkich ludzi.” (Sahih al-Buchari)

Jako że wszyscy Prorocy byli zgodni co do podstawy wiary, można powiedzieć, że muzułmanie stosują się do nauk każdego z nich, w tym do nauk Jezusa (pokój z nim). Jednak w kwestiach prawnych mimo szacunku i miłości do Jezusa (pokój z nim) nie mogą odrzucić tego, co nadeszło po nim i zostało przeznaczone dla ogółu, co pokazane zostało powyżej.

Autor: M.M.

Reklamy

Jedna myśl w temacie “Kochamy Jezusa

  1. Jerzy Perski pisze:

    Dobry i ciekawy artykuł ale ma też swoje „wpadki”. Niestety. Może nie powinno się ich zbytnio akcentowac…Ale co oznacza prawda pośrodku pomiędzy judaistycznym nauczycielem kłamstwa Jezusem a Synem Bożym ?! Trochę ta prawda pośrodku jest niefortunnym sformułowanie. Problemem jest uznanie ze chrześcijaństwo jest pomyłką od swojego początku…to nie buduje zrozumienia dla chrzescijan. I kwestia Trójcy. ..to nie trzy osoby jako Towarzysze…tylko Jeden Bóg. To samo podkreśla Tora ” na początku Bogowie stworzył Nieba i Ziemię „.;Trzeba znaleźć teologiczne zrozumienie dla Trójcy w islamie.. NIE JAKO TRZY OSOBY ALE JAKO JEDNEGO BOGA…Nie jest to proste ale to Boża Tajemnica. Bóg Jest Jeden i nie ma Towarzyszy. To fakt. I w tym duchu trzeba szukać mistycznego a nie liberalnego zrozumienia. Trudne to i dane niewielu…ale nie deprecjonuje chrześcijaństwa ani judaizmu.

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s